Emnevisning

 • Nettbrett fungerer til mye i DVM, men noe innhold er dessverre ikke tilpasset nettbrett. Dette er hovedsakelig eksternt innhold som krever flash og/eller ikke er tilstrekkelig tilpasset for nettbrett. Det er derfor mulig å bruke nettbrett til det meste av innholdet i portalen, men DVM-organisasjonen vil ikke gi support på problemstillinger relatert til nettbrett. 

  For deltakelse i undervisningen i det virtuelle klasserommet er pc/mac/chromebook et krav, da nettbrett-appen har begrenset funksjonalitet.

 • DVM-1T er et tilbud for høyt-presterende ungdomsskoleelever eller elever med stort læringspotensiale som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen. 1T oppleves av de fleste som utfordrende. Det faglige nivået og tempoet er høyere enn det man er vant med på ungdomsskolen. Vår erfaring er at en bør ha 6 (eller en sterk 5er) i standpunkt og at en befinner deg på dette nivået uten alt for stor anstrengelse. I tillegg må en være motivert for å jobbe en del på egenhånd med matematikk og ha noen timer ekstra ledig hver uke. Vi anbefaler å sette av minst 4 (klokke-) timer per uke: To timer til arbeid med leksjoner og oppgaver, og to timer til sanntidsundervisningen. Det er viktig å huske at Matematikk 1T er et omfattende og krevende fag som kommer i tillegg til de andre fagene på ungdomsskolen. Det vil derfor være en stor fordel om man allerede har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomsskolen før en begynner med DVM-1T.
  • Alle som melder seg på før fristen 20. august 2019 får plass på tilbudet skoleåret 2019-20. Forutsetningen er at elevens skole har har akseptert vilkårene for deltakelse og at eleven er i målgruppen. Etter 20. august tar vi opp elever fortløpende så lenge det er ledig plass frem til skolestart i månedsskiftet august/september. For skoleåret 2019-2020 har vi i utgangspunktet 320 plasser.
   • Det er mulig å omdisponere timene til valgfag på ungdomstrinnet, eller å bruke 60% av timene i faget utdanningsvalg for å ta DVM-1T. Det er din lokale ungdomsskole som avgjør om du kan benytte denne muligheten.

    • Elever som er meldt opp til teoretisk matematikk 1T skal være med i eksamenstrekket både når det gjelder skriftlig og muntlig eksamen i faget. Det er nettskolene, det vil si Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold, som har ansvaret for å gjennomføre trekket. Skriftlig eksamen skal gjennomføres på en videregående skole i elevens fylke. Det er nettskolene som oppretter et samarbeid med en aktuell videregående skole i nærheten av elevens skole.

     All informasjon vedrørende eksamen (for aktuelle elever som trekkes ut), vil komme fra nettskolen eleven er tilknyttet, samt den videregående skolen hvor eksamen skal gjennomføres. Det eneste deres ungdomsskole må gjøre, er å sørge for at elevene som trekkes ut, er tilgjengelig for å motta all nødvendig informasjon. I tillegg er det fint om ungdomsskolen kan bistå med kontakt mellom elev, ungdomsskole og den videregående skolen hvor eleven skal gjennomføre eksamen. Det kan for eksempel gjelde praktiske ting som skyss, bruk av PC og lignende.

     Det vil komme mer spesifikk og utfyllende informasjon rundt eksamensavvikling når det nærmer seg eksamensgjennomføring.
     • 1. Enkeltvedtak: For at en elev skal kunne delta i DVM-1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven (se vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedenfor). Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i Matematikk 1T ved en videregående skole.

      2. IKT infrastruktur og support: Elevene trenger moderne og oppdatert utstyr, god bredbåndskapasitet og tilgang på lokal IKT-support. De må ha tilgang til hver sin datamaskin med webkamera og USB-hodetelefon med mikrofon. Datamaskinene må være utstyrt med kontorstøtteprogramvare (MS-Office eller OpenOffice), nettlesere av nyere dato og GeoGebra versjon 6.

      3. Praktisk tilrettelegging og kommunikasjon: Undervisningen krever en god dialog mellom deltakende ungdomsskoler, den ansvarlige videregående skolen og administrasjonen i DVM. Ungdomsskolen må også sørge for forsvarlig gjennomføring av prøver og eventuell eksamen.

      4. Egenbetaling: Det koster skolen 1500,- kroner per elev skolen melder på. Skolens kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skolens ledelse.


      • Hvis eleven har fått standpunkt i Matematikk 1T kan videre matematikkfag forseres. Mange videregående skoler tilbyr videre forsering for elever som er ferdige med 1T. Det finnes også nettskoler som tilbyr videre forsering. Eleven kan også velge å ta faget på nytt for eksempel for å forbedre karakteren.

       For flere opplysninger kan Utdanningsdirektoratets regelverkstolking leses her.


       • I Teoretisk matematikk 1T er vi opptatt av om kvaliteten på undervisningen er god og at elevene som deltar får en god og tilpasset opplæring. Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet over lang tid og levert to rapporter. Du kan lese dem nedenfor. Vi har også flere egne interne evalueringer, senest en for skoleåret 2017-18. Her ser vi at elevene gir høy score til leksjonene de jobber med på egenhånd:

        Elevtilfredshet

        Som du ser av diagrammet nedenfor er det store flertallet av elevene godt fornøyd med timene de har med nettlærerne sine:


        Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet og levert rapportene du kan lese nedenfor. 

         


        • For skoleåret 2019-2020 er det satt opp undervisning etter denne planen: 

         Timeplan


         • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ingen elever skal oppleve mobbing, krenkelser eller andre uønskede hendelser. 


          Vi ønsker å avdekke mobbing og krenkelser raskt. Hvis du 
          opplever eller vet om noen elever som blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd, bør du melde fra om det til nettskolen du er elev hos umiddelbart. Du kan bruke varselknappen «Meld fra om mobbing» som du finner på nettskolen si kursside. Du vil da bli ført videre til et elektronisk skjema hvor du skriver inn hvem som melder fra om mobbing, hvem som opplever mobbing, og hva som foregår. 

          Alle opplysninger behandles konfidensielt. Nettskolen vil ta tak i saken innen en uke og lage en skriftlig plan for hvordan de kan hjelpe de som ikke har det bra på nettskolen.


          • Ved ønske om kontakt med/support fra nettskolen din kan du sende e-post til følgende adresse: