Hopp til hovedinnhold
Tospråklig fagopplæring

Naturfag og matematikk

Dette er Fleksibel opplæring (FO)

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever og deltakere som har rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i opplæringsloven. Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig nettundervisning og læringsressurser i matematikk og naturfag på språkene arabisk, somali, tigrinja og norsk. 

Skoler må søke om å delta i Fleksibel opplæring, og NAFO tildeler plasser til skoler som oppfyller kriteriene for deltakelse (se kriterier lenger ned). Når en skole har fått plass i Fleksibel opplæring, er påmeldingen bindende. Det er en egenandel på 7000 kr per elev som deltar i Fleksibel opplæring. Skoleeier får tilsendt faktura i løpet av høsten 2022. 

Se NAFO sine nettsider for mer informasjon om Fleksibel opplæring og undervisningsplan for skoleåret 2022/2023. 

Hva er Fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er et tilbud som er utviklet og driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet. Tilbudet består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold via læringsplattformen Digilær.no. Faginnholdet er knyttet til sentrale temaer i læreplanen i matematikk og naturfag. Fleksibel opplæring er et supplement til den ordinære undervisningen. 

 

Elevene som deltar i Fleksibel opplæring, får fagopplæring på norsk og sitt morsmål gjennom nettbaserte løsninger. Elevene får både tospråklig undervisning og tilgang til tospråklig materiell som er tilrettelagt for at de skal utvikle faglig forståelse på norsk. 

Målgruppe

Innholdet i undervisningen i Fleksibel opplæring følger læreplanene til 8.-10. trinn. Målgruppen i prosjektet er elever på ungdomstrinnet/videregående og deltakere i grunnskole for voksne. Tilbudet egner seg for elever i ordinær opplæring, i innføringstilbud eller i kombinasjonsklasser som har behov for opplæring på dette nivået. 

Les mer om Fleksibel opplæring. 

Inntakskriterier

Kriterier for deltakelse i Fleksibel opplæring er:  
 

 • Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal ha vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§2-8 eller 3-12). 
 • For voksenopplæring: Fleksibel opplæring kan være et ledd i den språklige tilretteleggingen og den tilpassede opplæringen for den voksne i tilfeller der deltakeren har behov for det. 
 • Skolen/skoleeier må ha prøvd å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Skolen kan bare melde på elever i de språkene de ikke har tospråklige lærere i. 

Sanntidsundervisning i Fleksibel opplæring

Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning over nett på sitt morsmål. Undervisningen er strukturert i faste undervisningsøkter med varighet på 30 minutter. Hver skole får tilbud om tre undervisningsøkter i hvert fag. Elevene vil bli tildelt faste økter med nettlærer som de følger gjennom hele skoleåret. Utover de faste undervisningsøktene kan skolene bestille timer med tilpasset innhold til sine elever, og elevene kan delta på leksehjelp til faste tidspunkter hver uke. 


Elevene som deltar i Fleksibel opplæring, får mulighet til å snakke med lærere på sitt morsmål gjennom nettbaserte løsninger. Elevene utvikler faglig forståelse i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige materiellet som er tilgjengelig på plattformen. 

Innhold på plattformen

I tillegg til sanntidsundervisning har elevene tilgang til tospråklig læringsinnhold på plattformen. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål med mer. 

Hvordan lykkes med Fleksibel opplæring?

 

 • Skoleleder må legge til rette for samarbeid mellom lærerne ved skolen og nettlærerne. Det er en forutsetning at tilbudet blir forankret hos ledelsen for at samarbeidet rundt elevgruppen skal bli best mulig.
 • Etter nettundervisningen har lærerne på skolen ansvar for å samtale med elevene på norsk om emnet de har blitt undervist i. 
 • Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor årsplanen og innholdet i Fleksibel opplæring ses i sammenheng med øvrig undervisning.  
 • Hver skole får tilbud om inntil tre faste undervisningsøkter per uke for sine elever i både matematikk og naturfag. Læreren/skolen må legge til rette for at elevene deltar i sine faste undervisningsøkter gjennom skoleåret.  
 • Tilrettelegging og organisering av tilbudet lokalt er en suksessfaktor. Det innebærer at eleven(e) har tilgang på utstyr, et sted å sitte og at en lærer følger opp elevene både under og etter sanntidsundervisningen. 
Tekniske krav
 • Kommunen må være Feide-kommune. Fleksibel opplæring har kun mulighet for innlogging med Feide-tilgang. 
 • Alle elever må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett med kamera og hodetelefoner med mikrofon. Dette må være på plass til skolestart. 
 • Skolene må kjøre følgende test på elev-pc-er for å sjekke om skolens datautstyr oppfyller minstekravene til å bruke Fleksibel opplæring: 
 • Kommunen/skolen sørger for registrering av elever i Altinn for samtykkeerklæring og fakturainformasjon.

Les mer om regelverket. 

Mal for enkeltvedtak hos udir.no. 

Påmelding steg for steg

Rutine for påmelding:

Steg for steg for påmelding til tospråklig fagopplæring

Søknadsfristen for skoleåret 2022-2023 er 30.april.