Hopp til hovedinnhold

Slik gjer du det for tospråkleg fagopplæring

Kommune/skuleeigar må fatte eit vedtak om rett til særskild språkopplæring og søke om deltaking på Fleksibel opplæring. Elevar og føresette for elevar under 18 år må samtykke til undervisning på Digilær.no

Image
Slik gjør du det påmelding
1. Skulen søker om å delta i Fleksibel opplæring (søknadsfrist 28.mai)

Kommunen/skuleeigar må ha fatta eit vedtak om at eleven har rett til særskild språkopplæring og tospråkleg fagopplæring. Viss kommunen ikkje har lykkast i å rekruttere tospråkleg lærar, kan skulen søke om deltaking i Fleksibel opplæring for elevane sine. Søknaden vil bli behandla av Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO).


Gå til digitalt søknadsskjema for Fleksibel opplæring hos NAFO.


På NAFO sin nettstad finn du meir informasjon om bakgrunnen for prosjektet. 

2. Krav når skulen får tilbod om å delta 

Når skuleeigar har fått tilbod om å delta må skuleeigar/skuleleiar innan 14 dagar: 

3. Skulen informerer elevar og foreldre om tilbodet

Det er viktig at foreldre blir informerte om kva deltaking i FO inneber.  Å delta i nettundervisning i Digilær krev samtykke frå foreldre når eleven er under 18 år. Samtykke blir henta via Altinn. 
 

  • Skulen må avklare deltakinga og moglegheita til eleven for digitalt samtykke via Altinn med eleven og foreldre. 
4. Registrering, samtykke og stadfesting via Altinn

Altinn blir brukt både til påmelding av elevar, samtykke og registrering av betalingsopplysningar.  

  • Logg inn på Altinn og fyll ut skjemaet «Digilær påmelding og samtykke» og send det inn. For elevar/foreldre som ikkje har tilgang til Altinn, må det markerast for “Lokalt samtykke”. Skulen tar ansvar for å innhente og ta vare på dette.  
  • Foreldre og elevar over 18 år med fødselsnummer får deretter tilsendt samtykkeskjemaet for bruk av Digilær.no frå Altinn digitalt. 
  • Altinn bekreftar at skjemaet er sendt inn, annan informasjon kjem frå NAFO.  
5. Tilrettelegging lokalt
  • Før skulestart i Fleksibel opplæring må elevane og lærarane (kontaktlærar, faglærar og/eller andre lærarar som følgjer opp eleven) vere lagt til fag/gruppe i SAS-et som vart oppretta under punkt 2.  
  • Elevane treng tilgang til datamaskin med kamera og headset.  
  • Elevane må ha hjelp frå lokal lærer, IKT-support og få nødvendig opplæring.  

Test maskina di