Hopp til hovedinnhold
Tospråklig fagopplæring

Naturfag og matematikk

Dette er Fleksibel opplæring (FO)

Fleksibel opplæring er eit tilbod til elevar og deltakarar som har rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i opplæringslova. Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig nettundervisning og læringsressursar i matematikk og naturfag på språka arabisk, somali, tigrinja og norsk. 

Skular må søke om å delta i Fleksibel opplæring og NAFO tildeler plassar til skular som oppfyller kriteria for deltaking (sjå kriterium lenger ned). Når ein skule har fått plass i Fleksibel opplæring, er påmeldingen bindande. Det er ein egenandel på 7000 kr per elev som deltar i Fleksibel opplæring. Skuleeigar får tilsendt faktura i løpet av hausten 2021. 

Sjå NAFO sine nettsider for meir informasjon om Fleksibel opplæring og undervisningsplan for skuleåret 2021/2022. 

Kva er Fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er eit tilbod som er utvikla og blir drifta av Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet. Tilbodet består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold via læringsplattforma Digilær.no. Faginnholdet er knytt til sentrale tema i læreplanen i matematikk og naturfag. Fleksibel opplæring er eit supplement til den ordinære undervisninga. 
 

Elevane som deltar i Fleksibel opplæring, får fagopplæring på norsk og morsmålet sitt gjennom nettbaserte løysingar. Elevane får både tospråklig undervisning og tilgang til tospråklig læringsmateriell som er tilrettelagt for at dei skal utvikle fagleg forståing på norsk.

Målgruppe

Innhaldet i undervisninga i Fleksibel opplæring følgjer læreplanane til 8.-10. trinn. Målgruppa i prosjektet er elevar på ungdomstrinnet, vidaregåande og deltakarar i grunnskule for vaksne. Tilbodet eignar seg både for elevar i ordinær opplæring, innføringstilbod eller kombinasjonsklassar som har behov for opplæring på dette nivået.

Les meir om Fleksibel opplæring her. 

Inntakskriterium

Kriterium for deltaking i Fleksibel opplæring er:  

 • Elevar i grunnskulen og videregåande opplæring skal ha vedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova (§2-8 eller 3-12). 
 • For VO: Fleksibel opplæring kan vere eit ledd i den språklege tilrettelegginga og den tilpassa opplæringa for den vaksne i tilfelle der deltakaren har behov for det. 
 • Skulen/skuleeigar må ha freista å få tak i tospråklige lærarar utan å lykkast i eitt eller fleire av språka (arabisk, somali og tigrinja). Skulen kan berre melde på elevar i dei språka dei ikkje har tospråklige lærarar i. 

Sanntidsundervisning i Fleksibel opplæring

Elevar som deltar i Fleksibel opplæring, følgjer sanntidsundervisning over nett på morsmålet sitt. Undervisninga er strukturert i faste undervisningsøkter med varigheit på 30 minutt. Kvar skule får tilbod om tre undervisningsøkter i kvart fag. Elevane vil bli tildelte faste økter med nettlærar som dei følgjer gjennom heile skuleåret. Utover dei faste undervisningsøktene kan skulane bestille timar med tilpassa innhald til elevane sine, og elevane kan delta på leksehjelp til faste tidspunkt kvar veke. 


Elevane som deltar i Fleksibel opplæring, får moglegheit til å snakke med lærarar på morsmålet sitt gjennom nettbaserte løysingar. Elevane utviklar fagleg forståing i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisninga og det tospråklige læringsmateriellet som er tilgjengeleg på plattforma.

Innhald på plattformen

I tillegg til sanntidsundervisning har elevane tilgang til tospråklig læringsinnhald på plattforma. Innhaldet består av korte undervisningsfilmar, ordlister med sentrale omgrep, fagtekster, oppgåver på norsk og morsmål med meir.

Korleis lykkast med Fleksibel opplæring?
 • Samarbeid mellom stadleg lærar og nettlærar, i tillegg til eit samarbeid rundt elevgruppa internt på skulen med forankring hos leiinga, er ein føresetnad for eit godt tilbod til elevane.  
 • Lærarane på skulen har ansvar for å samtale med elevane på norsk om emnet dei har vorte underviste i etter nettundervisninga. 
 • Skuleleiar må legge til rette for samarbeid mellom lærarane ved skulen og nettlærarane.  
 • Elevane får best læringsutbytte på skuler der årsplanen og innhaldet i Fleksibel opplæring sest i samanheng med anna undervisning.  
 • Kvar skule får tilbod om inntil tre faste undervisningsøkter per veke for elevane sine i både matematikk og naturfag. Læraren/skulen må legge til rette for at elevane deltar i sine faste undervisningsøkter gjennom heile skuleåret.  
 • Tilrettelegging og organisering av tilbodet lokalt er ein suksessfaktor. Det inneber at eleven/elevane har tilgang på utstyr, ein stad å sitje og at ein lærar følgjer opp elevane både under og etter sanntidsundervisninga. 
Tekniske krav
 • Kommunen må vere Feide-kommune. Fleksibel opplæring har berre moglegheit for innlogging med FEIDE-tilgang. 
 • Alle elevar må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett med kamera og hodetelefoner med mikrofon. Dette må vere på plass til skulestart. 
 • Skulene må køyre følgjande test på elev-pc-ar for å sjekke om datautstyret til skulen oppfyller minstekrava til å bruke Fleksibel opplæring: 
 • Kommunen/skulen sørger for registrering av elevar i Altinn for samtykkefråsegn og fakturainformasjon.

  Les meir om regelverket her. 
   

  Mal for enkeltvedtak. 

  Påmelding steg for steg

  Rutine for påmelding:
   

  Steg for steg for påmelding til tospråklig fagopplæring
   

  Søknadsfristen for skuleåret 2021-2022 er 28.mai.