Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Hvilke undervisningtilbud har Digilær.no?

Pilotprosjektet “Den virtuelle matematikkskolen” (DVM) kom i gang som en følge av Stortingsmelding 22 (Motivasjon – Mestring – Muligheter). Prosjektet var et oppdrag gitt til Senter for IKT i utdanningen (nå Utdanningsdirektoratet), og startet opp i 2011. Målet med DVM var å øke motivasjon og mestring for elevene på ungdomstrinnet i matematikkfaget gjennom nettbasert tilpasset opplæring.

På bakgrunn av erfaringene fra prosjektet besluttet Kunnskapsdepartementet at en nasjonal plattform for nettbasert undervisning skulle etableres. Denne plattformen er Digilær.no. To av delprosjektene fra DVM, forsering av matematikk 1T, og tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag, videreføres som permanente tilbud på plattformen.

Hvordan foregår sanntidsundervisning?

Sanntidsøkter i Digilær.no foregår i programmet Adobe Connect. Nettlærerne lager egne virtuelle klasserom i Adobe Connect som de deler med elevene sine. For å bruke Adobe Connect-klasserommet er det nødvendig med:   
  

1. Best mulig internettlinje.
2. PC med webkamera (helst). Det er også mulig å ha webkamera i tillegg.
3. Headset med mikrofon. (Helst med USB-tilkobling fordi en da oppnår best mulig lyd og minst mulig forstyrrelser for de andre i klasserommet.)

Hvordan gjennomføres undervisningen?

Digilær.no benytter læringsplattformen Moodle 3.5. All undervisning og læringsinnhold finner du på denne plattformen. Elevene logger inn med sin Feide-bruker. Digilær.no krever samtykke pga. personopplysningene som behandles, og alle elever må samtykke. Elever under 18 år må ha samtykke fra foresatte. Samtykket gis gjennom et skjema på Altinn via Digilær.no. Foresatte får melding på sms, epost eller pr. brev (avhengig av hva som er oppført i kontakt- og reservasjonsregistret) der foresatte blir bedt om å logge seg på Altinn for å signere eller trekke samtykke for sitt barn.    


Undervisning og kommunikasjon 
Undervisningen følger skoleåret. I Digilær.no kan elever og nettlærere kommunisere gjennom meldingstjenesten. Individuell tilbakemelding på elevarbeid vil også foreligge i Digilær.no. Det legges opp til at elever kan arbeide asynkront (individuelt og i eget tempo, når det passer eleven selv) og synkront (samarbeid med andre elever og i sanntid sammen med nettlærer og medelever) i Digilær.no.

Kan nettbrett og iPad benyttes?

Alle nyere datamaskiner kan benyttes i Digilær.no. Nettbrett med operativsystemene iOS og Chroomebooks fungerer også på Digilær.no. På disse enhetene (iOS og Chroomebooks) har ikke elevene mulighet til å dele sin skjerm.

 

Digilær.no har god erfaring med å benytte datamaskin med eksternt tastatur og mus fremfor håndholdte enheter.

 

Våre anbefalinger for elev:
En egen oppdatert datamaskin i egnet undervisningsmiljø. Tilpasset skjermstørrelse. Eksternt tastatur og mus.

 

 

Ved å aktivisere maskintesten starter en to-trinns sjekk av din maskin får å avdekke om maskinen oppfyller tekniske krav for bruk av Digilær.no. Første trinnet er en sjekk av nettleser, operativsystem og hardware. Trinn to er båndbreddetest til sanntidsundervisningen.

 • Webkamera og USB-hodetelefon med mikrofon.
 • Datamaskinen skal være utstyrt med kontorstøtteprogramvare, nettleser og tilhørende programvare for tilbudet som eleven følger på Digilær.no.
Hva koster undervisningstilbudene?

For tilbudet teoretisk matematikk 1T må skolen dekke en egenandel per elev som skolen melder på. Skolens kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skolens ledelse før påmelding. Egenandelen er et engangsbeløp som ikke tilbakeføres dersom eleven slutter underveis i skoleåret. 

For skoleåret 2020-2021 egenandelen satt til: 

 • Early-bird fra 16.04-15.05: 1000 kr i egenbetaling.
 • Vanlig pris fra 16.05-26.06: 1500 kr i egenbetaling. 
 • Etterpåmelding fra 27.06-21.08: 2500 kr i egenbetaling.

NB! Påmeldingsfristen er utløpt og tilbudet er fullbooket. Vi ses igjen til neste skoleår. 


Fleksibel opplæring har en egenandel på 7000 kr per elev for skoleåret 2020-2021.


Faktura vil bli sendt til skolen etter oppstart.

Får alle elever plass i tilbudene?
Tospråklig fagopplæring

For skoleåret 2020-2021 har Fleksibel opplæring plass til 300 elever i sitt tilbud. 

 

Forsering matematikk 1T

Elever som melder seg på før ordinær påmeldingsfrist utløper,får plass i tilbudet for skoleåret 2020-2021. Forutsetningen er at elevens skole har akseptert vilkårene for deltakelse og at eleven er i målgruppen. Elever som meldes på etter utløpt frist blir tatt opp fortløpende, så fremst det er ledig plass, fram mot skolestart i månedskiftet august/september. For skoleåret 2020-2021 har vi i utgangspunktet 320 plasser i forsering teoretisk matematikk 1T.

 

Timeplan 2020-2021
Timeplan for teoretisk matematikk 1T 2020-2021
Image
Timeplan 1T 2020-2021

 

Timeplan for tospråklig fagopplæring 2020-2021
Image
Timeplan FO 2020-2021
Varsling av uønskede hendelser og mobbing

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ingen elever skal oppleve mobbing, krenkelser eller andre uønskede hendelser. 

Vi ønsker å avdekke mobbing og krenkelser raskt. Hvis du opplever eller vet om noen elever som blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd, bør du melde fra om det til nettskolen du er elev hos umiddelbart. Du kan bruke varselknappen «Meld fra om mobbing» som du finner på nettskolen si kursside. Du vil da bli ført videre til et elektronisk skjema hvor du skriver inn hvem som melder fra om mobbing, hvem som opplever mobbing, og hva som foregår. 


Alle opplysninger behandles konfidensielt. Nettskolen vil ta tak i saken innen en uke og lage en skriftlig plan for hvordan de kan hjelpe de som ikke har det bra på nettskolen.

Hvordan kan jeg kontakte nettskolen min?

Ved ønske om kontakt med/support fra nettskolen din kan du sende e-post til følgende adresse: 

Fleksibel opplæring: nafo@oslomet.no
Teoretisk matematikk 1T Nordland: dvmsupport@nfk.no
Teoretisk matematikk 1T Vestfold:  dvmsupport@vtfk.no

Image
Matematikk lite bilde

 

Hvor vanskelig er teoretisk matematikk 1T?

Forsering teoretisk mateamatikk 1T er et tilbud for høytpresterende ungdomsskoleelever eller elever med stort læringspotensiale som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen. 1T oppleves av de fleste elever som utfordrende. Det faglige nivået og tempoet er høyere enn det en er vant med fra ungdomsskolen. Vår erfaring er at en bør ha karakteren 6 (eller en sterk 5er) i standpunkt, og at du befinner deg på dette nivået uten alt for store anstrengelser. I tillegg må en være motivert for å jobbe en del på egenhånd med matematikk. Det er en fordel om du har noen timer ekstra ledig hver uke.

Vi anbefaler å sette av minst 4 (klokke-) timer per uke: To timer til arbeid med leksjoner og oppgaver, og to timer til sanntidsundervisningen. Det er viktig å huske at forsering teoretisk matematikk 1T er et omfattende og krevende fag som kommer i tillegg til de andre fagene på ungdomsskolen. Det vil derfor være en stor fordel om en allerede har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomstrinnet før en begynner med 1T. 

Eksamen

Elever som er meldt opp til teoretisk matematikk 1T skal være med i eksamenstrekket både når det gjelder skriftlig og muntlig eksamen i faget. Det er nettskolene, det vil si Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold, som har ansvaret for å gjennomføre trekket. Skriftlig eksamen skal gjennomføres på en videregående skole i elevens fylke. Det er nettskolene som oppretter et samarbeid med en aktuell videregående skole i nærheten av elevens skole.
 

All informasjon vedrørende eksamen (for aktuelle elever som trekkes ut), vil komme fra nettskolen eleven er tilknyttet, samt den videregående skolen hvor eksamen skal gjennomføres. Det eneste deres ungdomsskole må gjøre, er å sørge for at elevene som trekkes ut, er tilgjengelig for å motta all nødvendig informasjon. I tillegg er det fint om ungdomsskolen kan bistå med kontakt mellom elev, ungdomsskole og den videregående skolen hvor eleven skal gjennomføre eksamen. Det kan for eksempel gjelde praktiske ting som skyss, bruk av PC og lignende.

Det vil komme mer spesifikk og utfyllende informasjon rundt eksamensavvikling når det nærmer seg eksamensgjennomføring.

Videre forsering?

Hvis eleven har fått standpunkt i teoretisk matematikk 1T kan videre matematikkfag forseres. Mange videregående skoler tilbyr videre forsering for elever som er ferdige med 1T. Det finnes også nettskoler som tilbyr videre forsering. Eleven kan også velge å ta faget på nytt for eksempel for å forbedre karakteren.

Les her for Utdanningsdirektoratets regelverkstolking.

Omdisponering av timer

Det er mulig å omdisponere timene til valgfag/programfag på ungdomstrinnet, eller bruke 60% av timene i faget utdanningsvalg for å ta teoretisk matematikk 1T. Det er den lokale ungdomsskole som avgjør om eleven kan benytte denne muligheten. 

Hva kreves av skolen/skoleeier før påmelding til 1T?

1. Enkeltvedtak: For at en elev skal kunne delta i teoretisk matematikk 1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven (se vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedenfor). Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i teoretisk matematikk 1T ved en videregående skole.

 

2. IKT infrastruktur og support: Elevene trenger moderne og oppdatert utstyr, god bredbåndskapasitet og tilgang på lokal IKT-support. De må ha tilgang til hver sin datamaskin med webkamera og USB-hodetelefon med mikrofon. Datamaskinene må være utstyrt med kontorstøtteprogramvare (MS-Office eller OpenOffice), nettlesere av nyere dato og GeoGebra versjon 6.

 

3. Praktisk tilrettelegging og kommunikasjon: Undervisningen krever en god dialog mellom deltakende ungdomsskoler, den ansvarlige videregående skolen og administrasjonen i Digilær.no. Ungdomsskolen må også sørge for forsvarlig gjennomføring av prøver og eventuell eksamen.

 

4. Egenbetaling:
For skoleåret 2020-2021 egenandelen satt til:

Early-bird fra 23.04-15-05: 1000 kr
Vanlig pris fra 16.05-26.06: 1500 kr
Etterpåmelding fra 27.06-21.08: 2500 kr

Skolens kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skolens ledelse før påmelding.

 

Image
Matematikk lite bilde

 

Hva er fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever (og deltakere) med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Disse elevene kan ha rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i opplæringsloven. Målgruppen for Fleksibel opplæring er elever i grunnskolen og videregående opplæring (for eksempel innføringstilbud eller kombinasjonsklasser) og deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

 

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.- og 9.-trinnsnivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere. Dette gjelder for eksempel i små kommuner i distriktene der det er få elever som har behov for tospråklig opplæring. Fra høsten 2020 går Fleksibel opplæring fra å være en forsøksordning til å bli en varig ordning med 300 elevplasser.

 

Hvem kan delta i Fleksibel opplæring?

Innholdet i undervisningen i Fleksibel opplæring er beregnet til elever på 8. og 9. trinn. Hovedmålgruppen i prosjektet er derfor elever som går på ungdomstrinnet, enten i ordinær opplæring eller innføringstilbud, og som har behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasser, og deltakere i grunnskole for voksne som har behov for opplæring på dette nivået, delta i prosjektet.

Hvordan lykkes med FO?

Samarbeid mellom stedlig lærer og nettlærer er en forutsetning for et godt tilbud til elevene. I tillegg er det viktig med et samarbeid rundt elevgruppen internt på skolen med forankring hos ledelsen. Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor årsplanen og innholdet i Fleksibel opplæring ses i sammenheng med øvrig undervisning. Tilrettelegging og organisering av tilbudet lokalt er en suksessfaktor. Det innebærer at eleven(e) har tilgang på utstyr, et sted å sitte og at en lærer følger opp elevene både under og etter sanntidsundervisningen.

Er det krav til samarbeid i FO?
 • Hver skole får inntil tre faste undervisningsøkter per uke for sine elever i både matematikk og naturfag.
 • Læreren/skolen må legge til rette for at elevene deltar i sine faste undervisningsøkter gjennom skoleåret.
 • Lærerne på skolen har ansvar for å samtale med elevene på norsk om emnet de har blitt undervist i etter nettundervisningen.
 • Skoleleder må legge til rette for samarbeid mellom lærerne ved skolen og nettlærerne.
 
Image
Matematikk lite bilde
Hvor er læringsinnholdet til DVM-U og DVM-Pluss?

DVM- prosjektet har utviklet og pilotert en virtuell (nettbasert) matematikkskole som et supplement til ordinær undervisning. På basis av bl.a. piloterfaringene har Kunnskapsdepartementet gitt anbefalinger om etablering av et permanent, nasjonalt tilbud: Digilær.no.
 

I oppdragsbrev 20-18 til Utdanningsdirektoratet ble det offentliggjort at DVM-1T skal videreføres på permanent basis. DVM-U og DVM-Pluss skal ikke videreføres. Utdanningsdirektoratet har gjort læringsaktivitetene i de to tilbudene (U og Pluss) tilgjengelig slik at skoler og andre aktører kan ta de i bruk.

 

Link til læringsaktivitetene til DVM-U og DVM-Pluss. 

Image
Matematikk lite bilde

Tekniske problemer

Jeg får ikke startet Adobe Connect

Sjekk at PC'en din ikke er stilt inn til å bare godta programvare fra Microsoft Store:

 1. Åpne Kontrollpanel og deretter Innstillinger på din PC.
 2. Velg "Apps & features" og sjekk at du kan laste ned programvare fra hvor som helst:
  Image
  Innstillinger
 3. Dersom du ikke får lov til å endre innstillingen må du snakke med din IT-ansvarlige og få hjelp av henne.