Hopp til hovedinnhold
Tospråklig fagopplæring

Naturfag og matematikk

Dette er Fleksibel opplæring (FO)

Fleksibel opplæring (FO) er en nettportal med læringsressurser i matematikk og naturfag på språkene:
 

-Norsk
-Arabisk
-Somali
-Tigrinja


Skoler må søke om å delta i Fleksibel opplæring og NAFO tildeler plasser til skoler som oppfyller kriteriene for deltakelse. Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall med plasser, og at skoler kan oppleve å ikke få plass selv om de oppfyller kriteriene for deltakelse dersom det er stor pågang.
 

Når en skole har fått plass i Fleksibel opplæring, er påmeldingen bindende. Fra skoleåret 2020/2021 er det en egenandel på 7000 kr per elev som deltar i Fleksibel opplæring.
 

Se NAFO sine nettsider for mer informasjon om Fleksibel opplæring og undervisningsplan for skoleåret 2020/2021.

 
Hva er Fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er et tilbud som er utviklet og driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet. Tilbudet består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold via læringsplattformen Digilær.no. Faginnholdet er knyttet til sentrale temaer i læreplanen i matematikk og naturfag. Fleksibel opplæring er et supplement til den ordinære undervisningen. 

 

Elevene som deltar i Fleksibel opplæring, får fagopplæring på norsk og sitt morsmål gjennom nettbaserte løsninger. Elevene får både tospråklig undervisning og tilgang til tospråklig læringsmateriell som er tilrettelagt for at de skal utvikle faglig forståelse på norsk. 
 

Hvem kan delta?

Innholdet i undervisningen i Fleksibel opplæring er beregnet til elever på 8. og 9. trinn. Hovedmålgruppen i prosjektet er derfor elever som går på ungdomstrinnet, enten i ordinær opplæring eller innføringstilbud, og som har behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasser, og deltakere i grunnskole for voksne som har behov for opplæring på dette nivået, delta i prosjektet.

Sanntidsundervisning i Fleksibel opplæring

Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning over nett på sitt morsmål. Undervisningen er strukturert i faste undervisningsøkter med varighet på 30 minutter. Hver skole kan melde seg på inntil tre undervisningsøkter i hvert fag per uke. Elevene vil bli tildelt faste økter med nettlærer som de følger gjennom hele skoleåret. Utover de faste undervisningsøktene kan skolene bestille timer med tilpasset innhold til sine elever, og elevene kan delta på leksehjelp til faste tidspunkter hver uke.

 

Elevene som deltar i Fleksibel opplæring, får mulighet til å snakke med lærere på sitt morsmål gjennom nettbaserte løsninger. Elevene utvikler faglig forståelse i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige læringsmateriellet som er tilgjengelig på plattformen. 

 

Innhold på plattformen

I tillegg til sanntidsundervisning har elevene tilgang til tospråklig læringsinnhold på plattformen. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål med mer. 

Bakgrunnen for Fleksibel opplæring

Det er et stort behov for tospråklig fagopplæring, spesielt for nyankomne elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære undervisningen. Kommunene klarer i ulik grad å dekke dette behovet, selv om opplæringsloven gir minoritetsspråklige elever rett til dette (les mer om særskilt språkopplæring her).

 

For å bygge opp Fleksibel opplæring, har vi samarbeidet tett med Senter for IKT i utdanningen. I tillegg har vi hatt et samarbeid med Naturfagssenteret og Matematikksenteret om utvikling av ordlister som gir enkle forklaringer på sentrale fagbegreper innenfor matte og naturfag. Ordlistene ble laget med bistand fra Språkrådet.

 

Fleksibel opplæring startet som et prosjekt som skulle prøve ut om og hvordan man kan tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Utprøvingen startet i januar 2017, og fra høsten 2018 ble prosjektet videreført i en toårig pilot. Fleksibel opplæring startet som et tilbud til elever i ungdomsskolen, men det ble også åpnet for at deltakere i grunnskole for voksne og kombinasjonsklasser kunne delta. Fra høsten 2020 er Fleksibel opplæring en varig ordning.  

Inntakskriterier

Kriterier for deltakelse i Fleksibel opplæring er: 

 

• Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal ha vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven.

• For VO: Fleksibel opplæring kan være et ledd i den språklige tilretteleggingen og den tilpassede opplæringen for den voksne i tilfeller der deltakeren har behov for det.

• Skolen/skoleeier må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Skolen kan bare melde på elever i de språkene de ikke har tospråklige lærere i.

 


Mer utfyllende informasjon finner du her.

Les mer om regelverket her. 

Mal for enkeltvedtak

Påmelding steg for steg

Rutine for påmelding:

Steg for steg for påmelding til tospråklig fagopplæring

Søknadsfristen for skoleåret 2020-2021 er 29.mai.