Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisning og kommunikasjon 
Undervisningen følger skoleåret. I Digilær.no kan elever og nettlærere kommunisere gjennom meldingstjenesten. Individuell tilbakemelding på elevarbeid vil også foreligge i Digilær.no. Det legges opp til at elever kan arbeide asynkront (individuelt og i eget tempo, når det passer eleven selv) og synkront (samarbeid med andre elever og i sanntid sammen med nettlærer og medelever) i Digilær.no.

Sanntidsøkter i Digilær.no foregår i programmet Adobe Connect. Nettlærerne lager egne virtuelle klasserom i Adobe Connect som de deler med elevene sine. For å bruke Adobe Connect-klasserommet er det nødvendig med:   
  

1. Best mulig internettlinje.
2. PC med webkamera (helst). Det er også mulig å ha webkamera i tillegg.
3. Headset med mikrofon. (Helst med USB-tilkobling fordi en da oppnår best mulig lyd og minst mulig forstyrrelser for de andre i klasserommet.)

Kan nettbrett og iPad benyttes?

Alle nyere datamaskiner kan benyttes i Digilær.no. 
 

Våre anbefalinger for elev

Vi anbefaler elevene å ha en egen oppdatert datamaskin i egnet arbeidsmiljø. Arbeid på digitale flater krever god oppløsning og en funksjonell størrelse på skjermen. Digilær.no anbefaler å benytte datamaskin med eksternt tastatur og mus fremfor håndholdte enheter. Datamaskinen skal være utstyrt med kontorstøtteprogramvare, nettleser og tilhørende programvare for tilbudet som eleven følger på digilær.no. Webkamera er også nødvendig å ha, samt hodetelefoner med mikrofon. USB-enheter er å foretrekke. 
 

Nettbrett med operativsystemene iOS og Chroomebooks fungerer også på digilær.no. På disse enhetene (iOS og Chroomebooks) har ikke elevene mulighet til å dele sin skjerm. 
 

Ved å aktivisere maskintesten startes en sjekk om din maskin oppfyller tekniske krav, og om din internettforbindelse er tilstrekkelig.  

 

Innimellom får vi tilbakemeldinger om problemer ved bruk av enkelte applikasjoner eller nettlesere. Ved å oppdatere programvaren/applikasjonen eller nettleseren vil problemet som oftest bli løst. Det kan være lurt å prøve ulike nettlesere også. Om feilen vedvarer, er det fint om du sender en mail til digilaer@udir.no. 

 

Hva koster undervisningstilbudene?

For tilbudet teoretisk matematikk 1T må skolen dekke en egenandel per elev som skolen melder på. Skolens kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skolens ledelse før påmelding. Egenandelen er et engangsbeløp som ikke tilbakeføres dersom eleven slutter underveis i skoleåret. 

For skoleåret 2024-2025 er egenandelen satt til: 

 • Early bird fra 20.03-17.04: 1600 kr i egenbetaling.
 • Vanlig pris fra 18.04-21.06: 2600 kr i egenbetaling. 

Påmelding for skoleåret 2024-2025 åpner 20.03.24. 


Fleksibel opplæring har en egenandel per elev. For skoleåret 2023-2024 er egenandelen satt til: 

 • Tospråklig fagopplæring naturfag og matematikk er egenandelen satt til 3500 kr per elev. 
 • Tospråklig fagopplæring i engelsk på begynnernivå er egenandelen satt til 3500 kr per elev. 
 • Tospråklig opplæring i grunnleggende norsk er egenandelen satt til 2500 kr per elev. 


Faktura vil bli sendt til skolen etter oppstart.

Får alle elever plass i tilbudene?
Tospråklig fagopplæring

For skoleåret 2023-2024 har Fleksibel opplæring løpende søknadsfrist til tilbudet tospråklig fagopplæring i engelsk på begynnernivå og tospråklig fagopplæring i naturfag og matematikk.  

 

Forsering matematikk 1T

Elever som melder seg på før ordinær påmeldingsfrist utløper, får plass i tilbudet. Forutsetningen er at elevens skole har akseptert vilkårene for deltakelse og at eleven er i målgruppen. Elever som meldes på etter utløpt frist blir satt på venteliste, og kan få plass dersom noen faller fra fram mot skolestart i månedskiftet august/september. For hvert skoleåret har vi i utgangspunktet 320 plasser i forsering teoretisk matematikk 1T.

Hvordan varsler jeg om uønskede hendelser og mobbing?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ingen elever skal oppleve mobbing, krenkelser eller andre uønskede hendelser. 

Vi ønsker å avdekke mobbing og krenkelser raskt. Hvis du opplever eller vet om noen elever som blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd, bør du melde fra om det til nettskolen du er elev hos umiddelbart. Du kan bruke varselknappen «Meld fra om mobbing» som du finner på nettskolen si kursside. Du vil da bli ført videre til et elektronisk skjema hvor du skriver inn hvem som melder fra om mobbing, hvem som opplever mobbing, og hva som foregår. 


Alle opplysninger behandles konfidensielt. Nettskolen vil ta tak i saken innen en uke og lage en skriftlig plan for hvordan de kan hjelpe de som ikke har det bra på nettskolen.

Hvordan kan jeg kontakte nettskolen min?

Ved ønske om kontakt med/support fra nettskolen din kan du sende e-post til følgende adresse: 

Fleksibel opplæring: nafo@oslomet.no
Teoretisk matematikk 1T Nordland: dvmsupport@nfk.no
Teoretisk matematikk 1T Vestfold:  nettskolesupport@vtfk.no

Image
Matematikk lite bilde

 

Hvor vanskelig er teoretisk matematikk 1T?

Forsering teoretisk mateamatikk 1T er et tilbud for høytpresterende ungdomsskoleelever, eller elever med stort læringspotensial, som ønsker faglige utfordringer ut over ungdomsskolenivå. 1T oppleves av de fleste elever som utfordrende. Det faglige nivået og tempoet er høyere enn det en er vant med fra ungdomsskolen. Vår erfaring er at en bør ha karakteren 6 (eller en sterk 5er) i standpunkt, og at du befinner deg på dette nivået uten alt for store anstrengelser. I tillegg må en være motivert for å jobbe en del på egenhånd med matematikk. Det er en fordel om du har noen timer ekstra ledig hver uke.

Vi anbefaler å sette av minst 4 (klokke-) timer per uke: To timer til arbeid med leksjoner og oppgaver, og to timer til sanntidsundervisningen. Det er viktig å huske at forsering teoretisk matematikk 1T er et omfattende og krevende fag som kommer i tillegg til de andre fagene på ungdomsskolen. Det vil derfor være en stor fordel om en allerede har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomstrinnet før en begynner med 1T. 

Hvordan foregår eksamen?

Elever som er meldt opp til teoretisk matematikk 1T skal være med i eksamenstrekket både når det gjelder skriftlig og muntlig eksamen i faget. Det er nettskolene, det vil si Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold, som har ansvaret for å gjennomføre trekket. Skriftlig eksamen skal gjennomføres på en videregående skole i elevens fylke. Det er nettskolene som oppretter et samarbeid med en aktuell videregående skole i nærheten av elevens skole.
 

All informasjon om eksamen (for aktuelle elever som trekkes ut), vil komme fra nettskolen eleven er tilknyttet, samt den videregående skolen hvor eksamen skal gjennomføres. Det eneste deres ungdomsskole må gjøre, er å sørge for at elevene som trekkes ut, er tilgjengelig for å motta all nødvendig informasjon. I tillegg er det fint om ungdomsskolen kan bistå med kontakt mellom elev, ungdomsskole og den videregående skolen hvor eleven skal gjennomføre eksamen. Det kan for eksempel gjelde praktiske ting som skyss, bruk av PC og lignende.

Kan jeg fortsette med forsering?

Mange videregående skoler tilbyr videre forsering for elever som er ferdige med 1T. Det finnes også nettskoler som tilbyr videre forsering. Eleven kan også velge å ta faget på nytt, for eksempel for å forbedre karakteren.

 

For flere opplysninger kan du lese Utdanningsdirektoratets regelverkstolkning.

Får jeg bruke timer fra andre fag til forseringen?

Det er mulig å omdisponere timene fra valgfag/programfag på ungdomstrinnet, eller bruke 60% av timene i faget utdanningsvalg for å ta teoretisk matematikk 1T. Det er den lokale ungdomsskole som avgjør om eleven kan benytte denne muligheten. 

Hva kreves av skolen/skoleeier før påmelding til 1T?

1. Enkeltvedtak: For at en elev skal kunne delta i teoretisk matematikk 1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven (se vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedenfor). Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i teoretisk matematikk 1T ved en videregående skole.

 

2. IKT infrastruktur og support: Elevene trenger moderne og oppdatert utstyr, god bredbåndskapasitet og tilgang på lokal IKT-support. De må ha tilgang til hver sin datamaskin med webkamera og USB-hodetelefon med mikrofon. Datamaskinene må være utstyrt med kontorstøtteprogramvare (MS-Office eller OpenOffice), nettlesere av nyere dato og GeoGebra versjon 6.

 

3. Praktisk tilrettelegging og kommunikasjon: Undervisningen krever en god dialog mellom deltakende ungdomsskoler, den ansvarlige videregående skolen og administrasjonen i Digilær.no. Ungdomsskolen må også sørge for forsvarlig gjennomføring av prøver og eventuell eksamen.

 

Image
Matematikk lite bilde

 

Hva er fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever (og deltakere) med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Disse elevene kan ha rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i opplæringsloven. Målgruppen for Fleksibel opplæring er elever i grunnskolen og videregående opplæring (for eksempel innføringstilbud eller kombinasjonsklasser) og deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

 

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på ungdonsskolenivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere. Dette gjelder for eksempel i små kommuner i distriktene der det er få elever som har behov for tospråklig opplæring. Fra høsten 2020 går Fleksibel opplæring fra å være en forsøksordning til å bli en varig ordning med 300 elevplasser.

 

Hvem kan delta i Fleksibel opplæring?

Innholdet i undervisningen i Fleksibel opplæring følger læreplanene til 8.-10. trinn. Målgruppen er elever på ungdomstrinnet, enten i ordinær opplæring eller innføringstilbud, og som har behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasser, og deltakere i grunnskole for voksne som har behov for opplæring på dette nivået, delta.

Hvordan lykkes med FO?

Samarbeid mellom stedlig lærer og nettlærer er en forutsetning for et godt tilbud til elevene. I tillegg er det viktig med et samarbeid rundt elevgruppen internt på skolen med forankring hos ledelsen. Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor årsplanen og innholdet i Fleksibel opplæring ses i sammenheng med øvrig undervisning. Tilrettelegging og organisering av tilbudet lokalt er en suksessfaktor. Det innebærer at eleven(e) har tilgang på utstyr, et sted å sitte og at en lærer følger opp elevene både under og etter sanntidsundervisningen.

Er det krav til samarbeid i FO?
 • Hver skole får inntil tre faste undervisningsøkter per uke for sine elever i både matematikk og naturfag.
 • Læreren/skolen må legge til rette for at elevene deltar i sine faste undervisningsøkter gjennom skoleåret.
 • Lærerne på skolen har ansvar for å samtale med elevene på norsk om emnet de har blitt undervist i etter nettundervisningen.
 • Skoleleder må legge til rette for samarbeid mellom lærerne ved skolen og nettlærerne.
 
Image
Matematikk lite bilde
Hvor er læringsinnholdet til DVM-U og DVM-Pluss?

DVM-1T er videreført på permanent basis. DVM-U og DVM-Pluss blir ikke videreført. Utdanningsdirektoratet har gjort læringsaktivitetene i de to tilbudene (U og Pluss) tilgjengelig slik at skoler og andre kan ta de i bruk.
 

Fil
DVM-Pluss.mbz (46.34 MB)
Fil
DVM-U.mbz (218.95 MB)
Image
Matematikk lite bilde

 

Jeg får ikke startet Adobe Connect på PCen min

Sjekk at PC'en din ikke er stilt inn til å bare godta programvare fra Microsoft Store:

 1. Åpne Kontrollpanel og deretter Innstillinger på din PC.
 2. Velg "Apps & features" og sjekk at du kan laste ned programvare fra hvor som helst:
  Image
  Innstillinger
 3. Dersom du ikke får lov til å endre innstillingen må du snakke med din IT-ansvarlige og få hjelp av hun eller han.
Kan jeg bruke Digilær uten Feide-konto?

Er du en bruker som ikke har Feide ber vi deg sende oss en epost til digilaer@udir.no for å få opprettet en manuell brukerkonto.

 

Vi trenger da fra deg:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Skoletilhørighet
 • Hva du skal ha tilgang til av kursinnhold