Hopp til hovedinnhold

Om Digilær.no

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Læringsinnholdet på Digilær.no leveres av tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Bakgrunn

Pilotprosjektet “Den virtuelle matematikkskolen” (DVM) kom i gang som en følge av Stortingsmelding 22 (Motivasjon – Mestring – Muligheter). Prosjektet var et oppdrag gitt til Senter for IKT i utdanningen (nå Utdanningsdirektoratet), og startet opp i 2011. Målet med DVM var å øke motivasjon og mestring for elevene på ungdomstrinnet i matematikkfaget gjennom nettbasert tilpasset opplæring.

 

På bakgrunn av erfaringene fra prosjektet besluttet Kunnskapsdepartementet at en nasjonal plattform for nettbasert undervisning skulle etableres. Denne plattformen er Digilær.no. To av delprosjektene fra DVM, forsering av teoretisk matematikk 1T, og tospråklig fagopplæring, videreføres som permanente tilbud på plattformen. Digilær.no vil ha et bredere fokus og tilby flere fag enn prosjektet DVM hadde.

 

Etableringen av en nasjonal plattform for nettbasert undervisning er i tråd med Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets strategier. Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-21 har som hovedmål at “IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte”. Den virtuelle matematikkskolen viste at det er mulig å organisere og gjennomføre opplæringen slik at elevene får lik rett til tilpasset opplæring uavhengig av bosted, lokal kompetanse og andre faktorer som kan medvirke. DVM hadde med elever fra Malaga i sør til Longyearbyen i nord.   

 

Tospråklig fagopplæring gjennom Fleksibel opplæring (FO) startet som et tilbud for elever på ungdomstrinnet, men er nå åpnet for at deltakere i grunnskole for voksne og kombinasjonsklasser kan delta. Ved oppstarten i 2017 var målet å prøve ut om og hvordan en kunne tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Digitaliseringsstrategien framhever ”Digitale læremidler” kan være en brobygger for elever som ikke behersker norsk, og er et viktig virkemiddel for nyankomne elever til å komme i gang med opplæringen”. Et nettbasert tilbud vil gi særlig stor gevinst for skoleeier som har vanskeligheter med å rekruttere kvalifiserte to-språklige faglærere.  

 

I Udir sin strategi heter det at «Utdanningsdirektoratet skal bidra til at barn og unge lærer, mestrer og trives». Digilær.no støtter opp om brukereffektmålene til Utdanningsdirektoratet samt strategien som uttrykker at utsatte barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Erfaringen fra DVM og FO har vist at denne typen nettbaserte tilbud kan nå elevgrupper på en ny og innovativ måte, samtidig som heltheten ivaretas. Prosjektet Digilær.no er digitalt, samordnet og brukerrettet med fokus på utsatte barn og ungdom gjennom å kunne gi tilpasset undervisning uavhengig av geografi, lokale ressurser og tilgjengelig kunnskap og kompetanse.  

Evalueringer

Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet Den virtuelle matematikkskolen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet og levert rapportene du kan lese nedenfor.
 

NIFUs evalueringsrapport for skoleåret 2013-2014
NIFUs evalueringsrapport for skoleåret 2016-2017

 

Våre leverandører

Digilær.no tilbyr undervisning med tre innholdsleverandører. 
 

Forsering i matematikk 1T

Tilbudet med forsering i teoretisk matematikk 1T leveres av Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold. 
 

  • Nettskolen Nordland
    Gjennom Nettskolen i Nordland har Nordland fylkeskommune utviklet et svært fleksibelt og brukervennlig tilbud om videregående opplæring for voksne. Opplæringen foregår via internett. Les mer om Nettskolen i Nordland.

 

  • Nettskolen Vestfold
    Nettskolen Vestfold er en avdeling i Vestfold og Telemark fylkeskommune som er et ledende kompetansemiljø innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og læringstøttende tekonologi. Visjonen er å gjøre det mulig for elever i videregående skole  og ungdomsskole å ta fag der de bor. Les mer om Nettskolen Vestfold.

 

Tospråklig fagopplæring

Tilbudet leveres av NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, som er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om NAFO.

 

Driftsleverandør

Redpill-Linpro AS bidrar med drift og utvikling av infrastrukturen til Digilær.no gjennom sine datterselskaper Redpill Linpro CloudOps AS og Redpill Linpro Development Services AS. Les mer om Linpro.

Infrastruktur

Digilær.no har etter flere år som pilot valgt å benytte læringsplattformen (LMS) Moodle. Dette er en læringsplattform designet for å gi lærere, administratorer og elever et enkelt, robust, sikkert og integrert system for å skape personlige læringsmiljøer. 

 

Moodle bygges og utvikles av Moodle-prosjektet som ledes og koordineres av Moodle HQ, og er økonomisk støttet av et nettverk av Moodle-partnere over hele verden. Moodle er åpen kildekode der deling og gjenbruk er grunnidéen. Digilær.no bidrar med blant annet oversetting til nynorsk og nordsamisk til det norske Moodle-miljøet. 

Les mer om Moodle.

 

Digilær.no benytter videoløsninger fra Adobe Connect som verktøy for sanntidsundervisning. Adobe Connect er Utdanningsdirektoratets underleverandør. Les mer om Adobe Connect
 

Systemkrav for videoløsninger
Systemkrav for Adobe Connect på adobe.com
 

I tillegg bruker innholdsleverandørene ulike verktøy fra tredjepart.

Lær om personvernvurderinger for infrastrukturen til Digilær i personvernerklæringen.

Personopplysninger og samtykke

Digilær.no behandler personopplysninger gjennom sine tjenester.

Les mer i personvernerklæringen. 

 

Foresatte må gi sitt samtykke før eleven kan delta i digilær.no. Samtykket signeres gjennom Altinn.

 

Les innholdet i samtykkeerklæringen. 

Tjeneste- og databehandleravtale

Avtalen mellom kommune/skoleeier og Utdanningsdirektoratet for bruk av netttjenesten Digilær.no, finner du ferdig utfylt på kunde.feide.no.

 

Avtalen signeres digitalt her.