Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Om Digilær.no 

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærer. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet (Udir), som er ansvarlig for behandling av personopplysninger i digilær.no.  

Innholdet på plattformen digilær.no leveres av flere innholdsleverandører som Udir har avtale med.

 

 

Behandling av personopplysninger i digilær.no  

Ved å tilby nettbasert opplæring gjennom digilær.no, behandler Udir personopplysninger om deg. Personopplysninger er informasjon eller vurderinger som kan knyttes direkte eller indirekte til en person.  

Har du spørsmål om hvilken behandling av personopplysninger som skjer i digilær.no, og som du ikke finner svar på i denne personvernerklæringen? Ta kontakt med personvernombudet i Udir på personvernombud@udir.no, eller ansvarlig avdeling for tjenesten digilær.no i Udir på digilaer@udir.no  
 

For eleven: Hvilken informasjon må vi behandle og hvorfor?

Påmelding

Påmelding i digilær.no skjer ved at du, eller dine foreldre (dersom du er under 18 år), samtykker å bruke tjenesten digilær.no. Samtykket er hentet via Altinn og er gyldig til skoleårets slutt, eller til du eller dine foreldre trekker samtykket tilbake.  
 

For å kunne motta samtykkeskjemaet, behandles dine eller dine foreldres personnummer. Skjemaet er nødvendig for at du skal kunne delta i undervisning gjennom digilær.no, i tråd med bestillingen Udir får fra skolen din.  

Les innholdet i samtykkeskjemaet.
 

For at du skal kunne bli tatt opp som elev i forsering matematikk 1T, krever det at du svarer på spørsmålene i "Refleksjonsverktøyet" i digilær.no. Dine svar behandles for å kunne gi deg et bedre innblikk i hva forsering matematikk 1T går ut på, når det gjelder tid, motivasjon og innhold. Spørsmålene er obligatoriske, mens matematikkoppgavene er valgfrie å gjennomføre. Vårt behandlingsgrunnlag er av skolens og din legitime interesse for å vurdere om digilær.no sitt tilbud passer for deg. Vi deler ikke ditt svar med din lokale skole. Du kan selv velge å gjøre det. 

Chat, veiledning og sanntidsøkter

Meldinger du sender gjennom chatfunksjonen og forumaktivitet behandles slik at vi kan svare på dine spørsmål og kommentarer, samt bistå deg. Dette er nødvendig for at undervisningen vi tilbyr deg skal støtte dine behov best mulig.

 

Som en del av undervisningen vurderer nettlæreren dine besvarelser og gir deg tilbakemeldinger. Nettlæreren behandler derfor opplysninger om dine faglige prestasjoner og progresjon for å kunne gi undervisning og vurdere kompetansen din. Ved tospråklig fagopplæring er det din lokale lærer som setter karakteren i skolens eget system, mens ved forsering i matematikk 1T er det nettlæreren som setter karakter i deres eget system. 

 

Ved undervisning over nett er sanntidsøktene viktig. Elevene får da møte lærer og medelever for gjennomgang og drøfting av ulike oppgaver knyttet til undervisningen. Vi behandler da videoinformasjon fra deg, det vil si lyd og bilde. Å delta på sanntidsøktene med video er en forutsetning for å være elev ved digilær.no. 

 

Opptak benyttes i begrenset grad og særlig for å oppfylle elevenes rettigheter og innholdsleverandørs forpliktelser. Dette kan bety at nettlærer ønsker å gjøre opptak av en undervisningstime, for å eksempelvis tilby repetisjon, eller for elever som ikke er til stede ved undervisningen. Opptakene kan også brukes til profesjonsutvikling for læreren. Opptakene er kun tilgjengelige for elevene i klassen, samt Digilær sin administrator. De slettes etter skoleårets slutt. 

 

Når opptak skal skje, skal du bli varslet om opptaket slik at du kan slå av kamera og mikrofon dersom du ikke ønsker å være med på opptaket. At du deltar i undervisningen, vil fremkomme. 

 

Før opptak skal nettlærer informere om

 • hva som blir tatt opp og når

 • formålet med opptaket

 • hvor lenge opptaket blir lagret

 • hvor opptaket blir lagret, og eventuelt hvem det deles med

 • hvem som har tilgang til opptaket

Meld om mobbing

I digilær.no er det en lenke for å rapportere om krenkelser, herunder mobbing eller trakassering. Lenken sender deg til skolen du tilhører (nettskolen eller lokal skole). Skolen er pliktig til å utrede slike hendelser og er derfor behandlingsansvarlig for opplysninger du oppgir når du melder inn. 

 

Disse personopplysningene benyttes bl.a. for å identifisere deg, gi deg rett tilgang til klasse/kurs/gruppe og for at din lokale lærer skal få riktig tilgang slik at læreren kan tilrettelegge og følge opp lokalt. 

Kontakt mellom lokal skole og nettskole

Din lokale lærer har tilgang til digilær.no for å støtte og legge til rette for din undervisning. Om du deltar på forsering i matematikk 1T har din lokale lærer kun tilgang til å se hva du har av oppgaver, men ikke til ditt arbeid. Deltar du på tospråklig fagopplæring har din lokale lærer tilgang på dine oppgaver og ditt arbeid. Din lokale skole er selv ansvarlig for oppfølgingsarbeidet og informasjon de behandler om deg ved undervisning gjennom digilær.no. Har du spørsmål, ta kontakt med din lokale lærer eller skolen din.   

Ved fravær skal nettlæreren ta kontakt med din lokale lærer, slik at din skole ivaretar sine plikter knyttet til din opplæring, herunder sin plikt til å følge opp fravær.  

Opplysninger om deg

Når du samtykker til bruk av Digilær, svarer du ja til å delta i undervisningen og all behandling som kreves for at du skal kunne få undervisning. Undervisning og opptak som skjer av undervisning gjøres i henhold til samtykket du gir for bruk av digilær.no. Ved pålogging til digilær.no og i undervisningen, hentes opplysninger om deg fra Feide, Altinn, deg og din datamaskin.

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

 • Identifiserende opplysninger som navn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer, adresse, foreldre.

 • Demografiske opplysninger som alder, skole, skoleeier, gruppedata (f.eks. undervisningstilbud).

 • Kommunikasjonsopplysninger som MAC-adresse, IP-adresse, nettleser, cookies.

 • Aktiviteter som for eksempel tidspunkter for innlogging/utlogging, levering av oppgaver, for arbeid med dokumenter og for chat med klassevenner.

 • Særlige kategorier av personopplysninger etterspørres ikke direkte, men kan synliggjøres i sanntidsundervisningen eller i chat av eleven selv. Ved tospråklig fagopplæring kan språket si noe om elevens opprinnelse eller etnisitet. Det kan også forekomme at undervisningen må tilpasses på grunn av f.eks. helsesituasjon.

 • Opplysninger av særskilt privat karakter som lokasjon, eventuelt eget profilbilde og informasjon du selv legger inn på din egen profil.

 

For nettlærer eller lokal lærer

 

Ved pålogging til digilær.no og i undervisningen (som nettlærer og lokal lærer), trenger vi å behandle følgende personopplysninger om deg: 

 • Identifiserende opplysninger - navn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer, adresse.
 • Demografiske opplysninger - alder, skole, skoleeier, gruppedata (eks. undervisningstilbud).
 • Kommunikasjonsopplysninger - MAC-adresse, IP-adresse, nettleser og cookies.

 

Disse opplysningene benyttes for å kunne autentisere deg, slik at du kan logge deg på digilær.no, samt for at vi skal kunne knytte deg til riktig rolle og gi deg brukerrettigheter. Data fra Feide brukes for at Udir skal kunne ivareta sikkerheten i digilær.no og etterleve de rettslige forpliktelsene etter personvernforordningen artikkel 5, 24 og 32. 

 

Hvis du er nettlærer, behandler vi i tillegg din aktivitet i digilær.no knyttet til undervisningen du gjennomfører, inkludert bilde og stemme ved sanntidsundervisning og opptak, og svar i chat og forum til elevene. Vi behandler også opplysninger om vurderingen du gjennomfører av elevens arbeid og annen kommunikasjon du eventuelt deltar i med elevene, lokale lærere eller Udir. Disse behandles i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b, som gjelder oppfyllelse av avtalen mellom innholdsleverandøren (nettskolene og NAFO) og Udir. 

 • Aktiviteter – f.eks. tider for innlogging/utlogging, tidspunkt for arbeid med dokumenter og tidspunkt for chat med elever.
 • Opplysninger av særskilt privat karakter - lokasjon, ev. eget profilbilde og informasjon du selv legger inn på din egen profil.

 

 

Sikkerhet i digilær.no og på våre websider 

I digilær.no lagrer vi påloggingsinformasjon og informasjon om nettbruken til alle brukere for å avdekke feilsituasjoner og misbruk knyttet til plattformen og websiden. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er vår legitime interesse til å ivareta sikkerheten i digilær.no, jf. artikkel 6 nummer 1 bokstav f.  

 

Hvem bidrar til å levere digilær.no? 

For å kunne levere tjenesten digilær.no, er Udir avhengig av flere leverandører.  

Udirs leverandører kan behandle personopplysninger som finnes i digilær.no på vegne av Udir og etter våre instrukser. Våre leverandører er bundet av databehandleravtaler og taushetserklæringer.  

Leverandører på digilær.no

Innholdsleverandører bidrar med pedagogiske læringsressurser og sørger for den nettbaserte undervisningen. Våre leverandører er:

Tekniske leverandører brukes til blant annet påmelding og sanntidsundervisning.

 • Altinn brukes for påmelding og innhenting av samtykke fra deg eller dine foreldre. Påmeldingsskjemaet er tilgjengelig på altinn.no.
 • Adobe Connect tilbyr verktøy for sanntidsundervisning. Data behandles i Irland, men unntaksvis ved behov for utvidet kundestøtte, kan det behandles data i land utenfor EU/EØS. I disse tilfellene er det EUs standardbestemmelser som er overføringsgrunnlaget. Les mer om Adobe ConnectZaqSolutions tilbyr kundestøtte knyttet til Adobe Connect for å forhindre bruk av supporttjeneste fra land utenfor EU/EØS. Støtten tilbys fra Danmark.
 • Redpill-Linpro er Udir sin leverandører på drift, utvikling og vedlikehold. Redpill-Linpro drifter, vedlikeholder og utvikler systemene for digilær.no. Digilær.no består av ett læringsstyringssystem (LMS-teknologi fra Moodle) og kundestyringssystem (CMS teknologi fra Drupal) med tilhørende databaser, applikasjoner, sikkerhetstjenester og integrasjoner.   

 

Verktøy fra andre leverandører

Innholdsleverandørene i digilær.no benytter ulike verktøy fra andre leverandører til sin undervisning. Disse verktøyene er uten innlogging, men de samler informasjon om brukerens maskin, som IP- og MAC-adresser, operativsystem, nettleser, eventuelt din bruk av verktøyet (cookies). For den læreren eller utvikleren som lager undervisningsinnholdet i det aktuelle verktøyet, vil det i tillegg behandles opplysninger om brukernavn og passord.  


Selskapene som eier disse verktøyene er selv behandlingsansvarlig for behandling av din informasjon knyttet til bruk av verktøyene til sine egne formål. Ved behandlingen utenfor EU/EØS, er overføringsgrunnlag de standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-Kommisjonen. Ved overføring av personopplysninger til Japan (PoodLL), gjelder EU-kommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for Japan. 

Verktøy på digilær.no

PoodLL
brukes for varierte språkoppgaver poodll.com
- Poodll MiniLesson komninerer flere språkopplæringsaktivteter til en enkel, selvstyrt online leksjon. Les mer om PoodLL
 

Trinket for programmering
- Ved bruk av Trinket på digilær.no har nettlærere og elever tilgang til å kjøre og skrive kode i hvilken som helst nettleser på hvilken som helst enhet. Les mer om trinket.io

Vimeo for undervisningsvideoer
- Vimeo er et verktøy for lagring, vedlikehold og deling av høykvalitetsvideo for alle våre innholdsleverandører. Videoene er integrert i læringsressursen slik at eleven opplever det som en del av digilær.no. Les mer om Vimeo.
 

GeoGebra i matematikk
- GeoGebra er en interaktiv programvare for bruk i geometriundervisningen. GeoGebra er et matematikkprogram for å konkretisere og visualisere geometri, algebra, funksjoner og statistikk. Les mer om GeoGebra. 


ReadSpeaker for tekst til tale
- ReadSpeaker er en nett-applikasjon som bruker talestyntese for å tilrettelegge for personer som har behov for tekst til tale-funksjon på utvalgte språk. Les mer om programmet ReadSpeaker.
 

Lexin
Lexin-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, videregående og voksenopplæring. Ordbøkene inneholder ord og uttrykk som er nyttige når man bor i Norge. Les meir om Lexin på lexin.oslomet.no

 

Bildetema
Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med bilder, tekst og lyd inndelt etter temaer. Bildeordboka kan være et utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skole og voksenopplæring. Den inneholder et grunnleggende ordforråd bestående hovedsakelig av substantiv og adjektiv. Les mer om bildetema på nybildetema.oslomet.no


Udir som databehandler for skoleeier 

 

Pålogging til digilær.no  

Feide brukes for å kjenne igjen deg som bruker og for å unngå at tredjeparter som ikke er digilær.no-bruker kan logge seg inn i digilær.no. Samtidig legger Feide til rette for at hver bruker kan knyttes til riktig tilhørighet (eks. til din skole), rollen (elev er knyttet til elevrollen, lærer til lærerrollen, osv.) og tilbud (riktig kurs/timer). Skoleeier er behandlingsansvarlig for data fra Feide. Udir inngår databehandleravtaler med skoleeierne for at data som benyttes i Feide kan mottas av Udir på digilær.no. 
 

Innholdsleverandører som behandlingsansvarlige 

Når innholdsleverandørene (nettskolen i Nordland, nettskolen Vestfold og NAFO) behandler personopplysninger i tråd med lovpålagte plikter, er de selv behandlingsansvarlig for denne behandlingen. For eksempel, for forsering i teoretisk matematikk 1T må du bli tatt opp som elev hos nettskolen for å få standpunktkarakter og eventuelt kunne ta eksamen. Nettskolen må da utstede ditt kompetansebevis, hvor det også vil stå informasjon om ditt fravær. I disse tilfellene behandles dine personopplysninger etter skolens eget formål og grunnlag, og skolene er derfor behandlingsansvarlig for dette. 

 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med digilaer@udir.no eller din nettlærer for å få mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger. 
 

Lagringstid 

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet opplysningene ble innsamlet for. 

 

Data om deg som deltaker i digilær.no (bl.a. bruker/profildata/ditt arbeid/dine oppgaver) slettes 14 dager etter avsluttet undervisning for inneværende skoleår, eller etter at klagefristen er gått ut. Det samme gjelder videoopptak av klassetimene. Dette gjelder ikke dersom eleven skal fortsette undervisning i digilær.no påfølgende skoleår. I disse tilfellene slettes opplysningene først etter at perioden for opplæringen er avsluttet. 

 

Data som lagres av innholdsleverandøren (nettskolen eller NAFO) i henhold til lovpålagte plikter, følger de generelle reglene som gjelder for behandling av din informasjon av en utdanningsinstitusjon.

 

Opplysninger som behandles for sikkerhetsformål (eksempelvis logger) i digilær.no, lagres i henhold til informasjonssikkerhetsrutiner som gjelder for digilær.no og slettes i etterkant. Hvis du eller dine foreldre trekker samtykket, vil informasjonen om deg slettes uten unødig opphold. 

 

Dine rettigheter 

Du eller dine foreldre kan når som helst trekke tilbake samtykket, enten på Altinn eller ved å ta kontakt med oss. Dersom samtykket trekkes, innebærer det at du ikke lenger kan delta på digilær.no. Hvis det er opptak du er med i med lyd og bilde, slettes også disse, med mindre du eller dine foreldre tillater oss å beholde dem til ut skoleåret.

 

I digilær.no kan du selv se og oppdatere en rekke personopplysninger, f.eks. på din profil. Du har i tillegg rett til å be oss om å gi deg en kopi av dine data eller til å be oss å korrigere eller slette feil eller utdatert informasjon om deg. Du har også rett på visse vilkår til å be oss å stoppe behandling (såkalt begrensning), f.eks. hvis du har behov for at vi ikke sletter data om deg slik at du kan forsvare dine rettigheter.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan krenke andre elevers eller læreres rettigheter og personvern for å ivareta dine rettigheter. Det vil derfor ikke være mulig f.eks. å be om kopi av eller dele opptak du er med i. Det er gratis å utøve dine rettigheter, og du kan gjøre det ved å ta kontakt med post@udir.no eller personvernombud@udir.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside. 
 

Endringer 

Hvis det skulle skje endringer i hvordan digilær.no fungerer, eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan vi ha behov for å oppdatere personvernerklæringen eller våre retningslinjer. I så fall vil du bli informert om dette på websiden til digilær.no eller når du logger på digilær.no.

   

Evaluering 

Utdanningsdirektoratet kan evaluere undervisningstilbudene i digilær.no knyttet til for eksempel organiseringen av opplæring, pedagogisk kvalitet og effekt. Nytt samtykke fra deg vil bli innhentet dersom det er nødvendig for evalueringen. 

 

Klage  

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vårt personombud på personvernombud@udir.no eller klage til Datatilsynet. 

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på datatilsynet.no