Hopp til hovedinnhold

Samtykke

Samtykke til å behandle dine eller dine barns (elevens) personopplysninger på Digilær.no

For skoleåret 2024/25

Hva er Digilær.no?

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert opplæring med nettlærere. Plattformen eies og leveres av Utdanningsdirektoratet og driftes av Utdanningsdirektoratets databehandler. Alle elever som du eller ditt barn vil møte i Digilær.no er fra norske skoler. Nettlærerne kommer fra norske utdanningsinstitusjoner.  

Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere/nettskoler som Utdanningsdirektoratet har avtale med, se oppdatert liste over innholdsleverandører på Digilær.no. Disse omtaler vi som «innholdsleverandører» i dette samtykkeskrivet.

 

Samtykke som rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Dette er en samtykkeerklæring. Det er frivillig å gi samtykke. Ved å klikke på «Ja, jeg gir samtykke» i Altinn, samtykker du til at vi kan samle inn og bruke opplysninger om deg og/eller ditt barn slik at barnet kan delta i undervisningstilbud i Digilær.no. 

Dersom du samtykker, er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for at Utdanningsdirektoratet kan behandle dine eller ditt barns personopplysninger, jf. personopplysningsloven art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 bokstav a. Andre behandlinger og respektive grunnlag finner du i personvernerklæringen til Digilær.no.

 

Samtykke til Digilær.no brukes til disse formålene:

  • Påmelding og deltakelse på undervisningstilbud
  • Opptak av sanntidsundervisning (klassetime) for fravær, repetisjon og for profesjonsutvikling for nettlærere
     

Rett til å trekke tilbake samtykke

Deltakelse i Digilær.no er frivillig. Du kan når som helst trekke deg/ditt barn fra tilbudet. Ønsker du å trekke deg/ditt barn fra tilbudet eller ønsker du å trekke tilbake samtykket ditt, kan du sende en e-post til digilaer@udir.no eller du kan trekke samtykket via Altinn.

Trekker du samtykket, trekkes eleven fra undervisningstilbudet på Digilær.no, og vi vil slette opplysninger som er lagret om eleven i plattformen iht. gjeldende regelverk og gjeldende personvernerklæring for Digilær.no.

Dersom du trekker samtykket ditt, gjør vi deg oppmerksom på at vi sletter opptak du er med i med lyd og kamera på, men ikke opptak der du har skrudd av mikrofon og kamera.

 

Behandlingsansvarlig og databehandler

Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles om elevene i Digilær.no. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Utdanningsdirektoratet har databehandleravtale med leverandøren som drifter systemet for oss, hvor leverandøren er underlagt de samme strenge krav til behandling av personopplysninger som Utdanningsdirektoratet selv er.

Innholdsleverandørene er selvstendige behandlingsansvarlige for personopplysninger de behandler i henhold til plikter de er pålagt å overholde jf. regelverket som gjelder for utdanningsinstitusjoner, f.eks. vurdere kompetansen til eleven.

 

Hvordan blir opplysningen sikret?

Alle personopplysningene i Digilær.no behandles i EU/EØS. Digilær.no krever pålogging, og data er beskyttet ved bruk av tilgangsstyring og tekniske tiltak innarbeidet i både designet og infrastrukturen til plattformen. Digilær.no bruker Feide bl.a. for pålogging for å gi elevene en sikker tilgang til plattformen.

Personopplysninger fra aktiviteten i det nettbaserte tilbudet eleven deltar i, kan kun knyttes til eleven gjennom elevens elektroniske Feide-identitet.

I tillegg benytter Digilær.no bl.a. Adobe Connect for sanntidsundervisning. Data behandles i Irland, men unntaksvis ved behov for utvidet kundestøtte, kan det behandles data i land utenfor EU/EØS. I disse tilfellene er EUs standardbestemmelser overføringsgrunnlaget. Les mer om Adobe Connect.

 

Hva slags opplysninger samler vi inn om eleven?

1) Opplysninger fra Digilær.no

Ved pålogging til Digilær.no og i opplæringen, trenger vi å behandle følgende personopplysninger om deg:

  • Identifiserende opplysninger - navn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer, adresse.
  • Demografiske opplysninger - alder, skole, skoleeier, gruppedata (eks. undervisningstilbud).
  • Kommunikasjonsopplysninger - MAC-adresse, IP-adresse, nettleser og cookies.
  • Aktiviteter – f.eks. tider for innlogging/utlogging, tidspunkt for levering av oppgaver, tidspunkt for arbeid med dokumenter og tidspunkt for chat med klassevenner.
  • Særlige kategorier av personopplysninger – etterspørres ikke direkte, men kan synligjøres i sanntidsundervisningen eller i chat av eleven selv. Ved tospråklig fagopplæring kan språket si noe om elevens opprinnelse eller etnisitet. Det kan også forekomme at undervisningen må tilpasses på grunn av f.eks. helsesituasjon. 
  • Opplysninger av særskilt privat karakter - lokasjon, ev. eget profilbilde, ev. egen profilering.

Disse personopplysningene benyttes for blant annet å identifisere deg, gi deg rett tilgang til klasse/kurs/gruppe og for at din lokale lærer skal få riktig tilgang slik at læreren kan tilrettelegge og følge opp lokalt. Opplysningene hentes fra Feide, fra din datamaskin og fra undervisningsressursene på Digilær.no.

2) Opplysninger som samles inn av innholdsleverandørene

Innholdsleverandørene samler inn opplysninger om elevens kunnskap og progresjon for å kunne gi undervisning og vurdere kompetansen. I Digilær.no kan nettlæreren gjøre opptak av en undervisningstime, for eksempel for å tilby repetisjon, eller for elever som ikke er til stede ved undervisningen. Opptakene kan også brukes til profesjonsutvikling av læreren. Opptakene kan tilgjengeliggjøres på plattformen, men kun slik at det er tilgjengelig for andre elever som deltar i tilbudet. Når opptak gjøres vil lyd, video og chat bli synlig i opptaket. Når opptak skal skje skal du bli varslet om opptaket, slik at du kan slå av kamera og mikrofon dersom du ikke ønsker å være med på opptaket. At du deltar i undervisningen, vil fremkomme.

3) Opplysninger som samles inn av tredjeparter

Innholdsleverandørene i Digilær.no benytter ulike undervisningsressurser fra andre leverandører til sin undervisning. Disse verktøyene er uten innlogging, men de samler informasjon om brukerens maskin, som IP- og mac-adresser, operativsystem, nettleser, eventuelt din bruk av verktøyet (cookies), mv. Selskapene som eier disse verktøyene er selv behandlingsansvarlig for behandling av dine opplysninger knyttet til bruk av verktøyene til sine egne formål, og denne samtykkeerklæringen omfatter derfor ikke tredjepartenes bruk av dine personopplysninger.  

4.) Lokal oppfølging av undervisning

Din lokale lærer fra skolen din har tilgang til Digilær.no for å støtte og legge til rette for din undervisning.

Om du deltar på forsering i teoretisk matematikk 1T har din lokale lærer kun tilgang til å se hva du har av oppgaver, men ikke til ditt arbeid. Deltar du på tospråklig fagopplæring har din lokale lærer tilgang på dine oppgaver og ditt arbeid. Din lokale skole er selv ansvarlig for det oppfølgingsarbeidet og informasjon de behandler om deg i denne sammenhengen.

Ved fravær vil nettlæreren ta kontakt med din lokale lærer, slik at skolen din kan følge opp og ivareta sine forpliktelser knyttet til din opplæring.

 

Hvordan kan du vite hvilke opplysninger vi har om deg?

Du kan til enhver tid kreve innsyn i alle opplysninger Digilær.no har lagret om deg/ditt barn. Dette kan du få ved å henvende deg til digilaer@udir.no.

 

Hvor lenge lagres opplysninger om deg

Alle personopplysninger om eleven som er lagret og logget i Digilær.no blir slettet etter at klagefristen er utgått, eller 14 dager etter avsluttet undervisning for inneværende skoleår såfremt ikke eleven skal fortsette undervisning i Digilær.no påfølgende skoleår. I disse tilfellene slettes opplysningene først etter at perioden for opplæringen er avsluttet.

Innholdsleverandører som leverer undervisningstilbud arkiverer arkivverdige opplysninger om eleven, f.eks. standpunktkarakter og fravær mv., jf. Opplæringsloven kap. 13.

 

Dine rettigheter

I Digilær.no kan du selv se og oppdatere en rekke personopplysninger vi behandler om deg. Du har i tillegg rett til å be oss om innsyn og om en kopi av dine data, eller til å korrigere eller slette feil eller utdatert informasjon om deg. I noen tilfeller har du også rett til å be oss å stoppe behandlingen (begrensning) eller slette dine opplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan krenke andre elevers eller læreres rettigheter og personvern for å ivareta dine rettigheter, så det er ikke mulig å f.eks. be om kopi av eller dele opptak du er med i.

Det er gratis å utøve rettighetene, og du kan ta kontakt med post@udir.no eller personvernombud@udir.no om rettighetene dine. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene påDatatilsynets nettside

 

Vil du gi samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg eller ditt barn (eleven) på Digilær.no?

Det er frivillig for deg å gi samtykke. Ved å klikke på «Ja, jeg gir samtykke» i Altinn, har du gitt samtykke til at vi kan samle inn og bruke opplysninger om deg eller ditt barn (eleven) slik vi har informert om ovenfor.

 

Kontaktinformasjon

Epostadressen til Utdanningsdirektoratet: post@udir.no

Support epostadressen til Digilær.no: Digilaer@udir.no

Epostadressen til personvernombudet: personvernombud@udir.no