Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærarar. Det er Utdanningsdirektoratet som eig og driftar plattformen. Innhaldet på Digilær.no blir levert av fleire tilbydarar som Utdanningsdirektoratet har avtale med. 

Kva utdanningstilbod har Digilær.no?

Pilotprosjektet “Den virtuelle matematikkskulen” (DVM) kom i gang som ei følgje av Stortingsmelding 22 (Motivasjon – Mestring – Moglegheiter). Prosjektet var eit oppdrag gitt til Senter for IKT i utdanninga (no Utdanningsdirektoratet), og starta opp i 2011. Målet med DVM var å auke motivasjon og mestring for elevane på ungdomstrinnet i matematikkfaget gjennom nettbasert tilpassa opplæring.

På bakgrunn av erfaringane frå prosjektet vedtok Kunnskapsdepartementet at ei nasjonal plattform for nettbasert undervisning skulle etablerast. Denne plattforma er Digilær.no. To av delprosjekta frå DVM, forsering av matematikk 1T, og tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag, blir vidareførte som permanente tilbod på plattforma.

Kvar føregår sanntidsundervisninga?

Sanntidsøkter i Digilær.no føregår i programmet Adobe Connect. Nettlærarane lagar eigne virtuelle klasserom i Adobe Connect som dei delar med elevane sine. For å bruke Adobe Connect-klasserommet er det nødvendig med:   
  

1. Best mogleg internettlinje.
2. PC med webkamera (helst). Det er òg mogleg å ha webkamera i tillegg.
3. Headset med mikrofon. (Helst med USB-tilkobling fordi ein då oppnår best mogleg lyd og minst mogleg forstyrringar for dei andre i klasserommet.).

Korleis blir undervisniga gjennomført?

Digilær.no nyttar læringsplattforma Moodle 3.5. All undervisning og læringsinnhald finn du på denne plattforma. Elevane loggar seg inn med sin Feide-brukar. Digilær.no krev samtykke pga. personopplysningane som blir behandla, og alle elevar må samtykke. Elevar under 18 år må ha samtykke frå føresette. Samtykket blir gitt gjennom eit skjema på Altinn via Digilær.no. Føresette får melding på sms, epost eller pr. brev (avhengig av kva som er oppført i kontakt- og reservasjonsregisteret) der føresette blir bedne om å logge seg på Altinn for å signere eller trekke samtykke for sitt barn.


Undervisning og kommunikasjon 
Undervisninga føl skuleåret. I Digilær.no kan elevar og nettlærarar kommunisere gjennom meldingstenesta. Individuell tilbakemelding på elevarbeid vil også foreligge i Digilær.no. Det leggast opp til at elevar kan arbeide asynkront (individuelt og i eget tempo, når det passar eleven sjølv) og synkront (samarbeid med andre elevar og i sanntid saman med nettlærarar og medelevar) i Digilær.no.

Kan nettbrett og iPad benyttes?

Alle nyere datamaskiner kan benyttes i Digilær.no. 
 

Våre anbefalinger for elev

Vi anbefaler elevene å ha en egen oppdatert datamaskin i egnet arbeidsmiljø. Arbeid på digitale flater krever god oppløsning og en funksjonell størrelse på skjermen. Digilær.no anbefaler å benytte datamaskin med eksternt tastatur og mus fremfor håndholdte enheter. Datamaskinen skal være utstyrt med kontorstøtteprogramvare, nettleser og tilhørende programvare for tilbudet som eleven følger på digilær.no. Webkamera er også nødvendig å ha, samt hodetelefoner med mikrofon. USB-enheter er å foretrekke. 
 

Nettbrett med operativsystemene iOS og Chroomebooks fungerer også på digilær.no. På disse enhetene (iOS og Chroomebooks) har ikke elevene mulighet til å dele sin skjerm. Digilær.no har fått tilbakemelding om at nettbrett ikke gir et optimalt arbeidsmiljø for eleven. Vi har startet en prosess for å finne ut hva som kan være årsaken til dette. 
 

Ved å aktivisere maskintesten startes en sjekk om din maskin oppfyller tekniske krav, og om din internettforbindelse er tilstrekkelig.  

 

Innimellom får vi tilbakemeldinger om at det oppleves problemer ved bruk av enkelte applikasjoner eller nettlesere. Ved å oppdatere programvaren/applikasjonen eller nettleseren vil problemet som oftest bli løst. Det kan være lurt å prøve ulike nettlesere også. Om feilen vedvarer, er det fint om du sender en mail til digilaer@udir.no. 

 

Hva koster undervisningstilbudene?

For tilbudet teoretisk matematikk 1T må skolen dekke en egenandel per elev som skolen melder på. Skolens kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skolens ledelse før påmelding. Egenandelen er et engangsbeløp som ikke tilbakeføres dersom eleven slutter underveis i skoleåret. 

For skoleåret 2021-2022 egenandelen satt til: 

 • Early-bird fra 15.03-16.04: 1500 kr i egenbetaling.
 • Vanlig pris fra 17.04-25.06: 2500 kr i egenbetaling. 

Påmelding for skoleåret 2021-2022 åpner 15.03.21. 


Fleksibel opplæring har en egenandel på 7000 kr per elev for skoleåret 2021-2022.


Faktura vil bli sendt til skolen etter oppstart.

Får alle elever plass i tilbudene?
Tospråklig fagopplæring

For skoleåret 2021-2022 har Fleksibel opplæring plass til 300 elever i sitt tilbud. 

 

Forsering matematikk 1T

Elever som melder seg på før ordinær påmeldingsfrist utløper, får plass i tilbudet for skoleåret 2021-2022. Forutsetningen er at elevens skole har akseptert vilkårene for deltakelse og at eleven er i målgruppen. Elever som meldes på etter utløpt frist blir satt på venteliste, og kan få plass dersom noen faller fra fram mot skolestart i månedskiftet august/september. For skoleåret 2021-2022 har vi i utgangspunktet 400 plasser i forsering teoretisk matematikk 1T.

 

Timeplan 2021-2022
Timeplan for teoretisk matematikk 1T 2021-2022
Image
Timeplan 1T 2020-2021

 

Varsling av uønskede hendelser og mobbing

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ingen elever skal oppleve mobbing, krenkelser eller andre uønskede hendelser. 

Vi ønsker å avdekke mobbing og krenkelser raskt. Hvis du opplever eller vet om noen elever som blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd, bør du melde fra om det til nettskolen du er elev hos umiddelbart. Du kan bruke varselknappen «Meld fra om mobbing» som du finner på nettskolen si kursside. Du vil da bli ført videre til et elektronisk skjema hvor du skriver inn hvem som melder fra om mobbing, hvem som opplever mobbing, og hva som foregår. 


Alle opplysninger behandles konfidensielt. Nettskolen vil ta tak i saken innen en uke og lage en skriftlig plan for hvordan de kan hjelpe de som ikke har det bra på nettskolen.

Hvordan kan jeg kontakte nettskolen min?

Ved ønske om kontakt med/support fra nettskolen din kan du sende e-post til følgende adresse: 

Fleksibel opplæring: nafo@oslomet.no
Teoretisk matematikk 1T Nordland: dvmsupport@nfk.no
Teoretisk matematikk 1T Vestfold:  dvmsupport@vtfk.no

Image
Matematikk lite bilde

 

Hvor vanskelig er teoretisk matematikk 1T?

Forsering teoretisk mateamatikk 1T er et tilbud for høytpresterende ungdomsskoleelever eller elever med stort læringspotensiale som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen. 1T oppleves av de fleste elever som utfordrende. Det faglige nivået og tempoet er høyere enn det en er vant med fra ungdomsskolen. Vår erfaring er at en bør ha karakteren 6 (eller en sterk 5er) i standpunkt, og at du befinner deg på dette nivået uten alt for store anstrengelser. I tillegg må en være motivert for å jobbe en del på egenhånd med matematikk. Det er en fordel om du har noen timer ekstra ledig hver uke.

Vi anbefaler å sette av minst 4 (klokke-) timer per uke: To timer til arbeid med leksjoner og oppgaver, og to timer til sanntidsundervisningen. Det er viktig å huske at forsering teoretisk matematikk 1T er et omfattende og krevende fag som kommer i tillegg til de andre fagene på ungdomsskolen. Det vil derfor være en stor fordel om en allerede har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomstrinnet før en begynner med 1T. 

Eksamen

Elever som er meldt opp til teoretisk matematikk 1T skal være med i eksamenstrekket både når det gjelder skriftlig og muntlig eksamen i faget. Det er nettskolene, det vil si Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold, som har ansvaret for å gjennomføre trekket. Skriftlig eksamen skal gjennomføres på en videregående skole i elevens fylke. Det er nettskolene som oppretter et samarbeid med en aktuell videregående skole i nærheten av elevens skole.
 

All informasjon vedrørende eksamen (for aktuelle elever som trekkes ut), vil komme fra nettskolen eleven er tilknyttet, samt den videregående skolen hvor eksamen skal gjennomføres. Det eneste deres ungdomsskole må gjøre, er å sørge for at elevene som trekkes ut, er tilgjengelig for å motta all nødvendig informasjon. I tillegg er det fint om ungdomsskolen kan bistå med kontakt mellom elev, ungdomsskole og den videregående skolen hvor eleven skal gjennomføre eksamen. Det kan for eksempel gjelde praktiske ting som skyss, bruk av PC og lignende.

Det vil komme mer spesifikk og utfyllende informasjon rundt eksamensavvikling når det nærmer seg eksamensgjennomføring.

Videre forsering?

Viss eleven har fått standpunkt i teoretisk matematikk 1T kan vidare matematikkfag forserast. Mange vidaregåande skular tilbyr vidare forsering for elevar som er ferdige med 1T. Det finst òg nettskular som tilbyr vidare forsering. Eleven kan òg velje å ta faget på nytt til dømes for å forbetre karakteren.

 

For fleire opplysningar kan du lese Utdanningsdirektoratet si regelverkstolking her.

Omdisponering av timar

Det er mogleg å omdisponere timane til valgfag/programfag på ungdomstrinnet, eller bruke 60% av timane i faget utdanningsval for å ta teoretisk matematikk 1T. Det er den lokale ungdomsskulen som avgjer om eleven kan nytte denne moglegheita. 

Hva kreves av skolen/skoleeier før påmelding til 1T?

1. Enkeltvedtak: For at ein elev skal kunne delta i teoretisk matematikk 1T, må det gjerast eit enkeltvedtak i samsvar med §1-15 i forskrift til opplæringslova (sjå vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedanfor). Vedtaket gir elevar moglegheita å følgje faget på vidaregåande skule. Det er skuleeigar som gjer enkeltvedtaket, som også må godkjennast av elevens føresette. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i teoretisk matematikk 1T ved ein vidaregåande skule.

 

2. IKT infrastruktur og support: Elevane treng moderne og oppdatert utstyr, god breibandkapasitet og tilgang på lokal IKT-support. Dei må ha tilgang til kvar si datamaskin med webkamera og USB-hodetelefon med mikrofon. Datamaskinene må vere utstyrte med kontortrygdprogramvare (MS-Office eller OpenOffice), nettlesarar av nyare dato og GeoGebra versjon 6.

 

3. Praktisk tilrettelegging og kommunikasjon: Undervisninga krev ein god dialog mellom deltakande ungdomsskular, den ansvarlege vidaregåande skulen og administrasjonen i Digilær.no. Ungdomsskulen må òg sørge for forsvarleg gjennomføring av prøvar og eventuell eksamen.

 

4. Egenbetaling:
For skuleåret 2021-2022 er egenandelen sat til:

Early-bird frå 15.03-16-04: 1500 kr
Vanlig pris frå 17.04-25.06: 2500 kr

Skulen sin kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skulen si leiing før påmelding.

 

 

Image
Matematikk lite bilde

 

Hva er fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever (og deltakere) med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Disse elevene kan ha rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i opplæringsloven. Målgruppen for Fleksibel opplæring er elever i grunnskolen og videregående opplæring (for eksempel innføringstilbud eller kombinasjonsklasser) og deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

 

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.- og 9.-trinnsnivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere. Dette gjelder for eksempel i små kommuner i distriktene der det er få elever som har behov for tospråklig opplæring. Fra høsten 2020 går Fleksibel opplæring fra å være en forsøksordning til å bli en varig ordning med 300 elevplasser.

 

Hvem kan delta i Fleksibel opplæring?

Innholdet i undervisningen i Fleksibel opplæring er beregnet til elever på 8. og 9. trinn. Hovedmålgruppen i prosjektet er derfor elever som går på ungdomstrinnet, enten i ordinær opplæring eller innføringstilbud, og som har behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasser, og deltakere i grunnskole for voksne som har behov for opplæring på dette nivået, delta i prosjektet.

Hvordan lykkes med FO?

Samarbeid mellom stedlig lærer og nettlærer er en forutsetning for et godt tilbud til elevene. I tillegg er det viktig med et samarbeid rundt elevgruppen internt på skolen med forankring hos ledelsen. Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor årsplanen og innholdet i Fleksibel opplæring ses i sammenheng med øvrig undervisning. Tilrettelegging og organisering av tilbudet lokalt er en suksessfaktor. Det innebærer at eleven(e) har tilgang på utstyr, et sted å sitte og at en lærer følger opp elevene både under og etter sanntidsundervisningen.

Er det krav til samarbeid i FO?
 • Hver skole får inntil tre faste undervisningsøkter per uke for sine elever i både matematikk og naturfag.
 • Læreren/skolen må legge til rette for at elevene deltar i sine faste undervisningsøkter gjennom skoleåret.
 • Lærerne på skolen har ansvar for å samtale med elevene på norsk om emnet de har blitt undervist i etter nettundervisningen.
 • Skoleleder må legge til rette for samarbeid mellom lærerne ved skolen og nettlærerne.
 
Image
Matematikk lite bilde
Hvor er læringsinnholdet til DVM-U og DVM-Pluss?

DVM- prosjektet har utviklet og pilotert en virtuell (nettbasert) matematikkskole som et supplement til ordinær undervisning. På basis av bl.a. piloterfaringene har Kunnskapsdepartementet gitt anbefalinger om etablering av et permanent, nasjonalt tilbud: Digilær.no.
 

I oppdragsbrev 20-18 til Utdanningsdirektoratet ble det offentliggjort at DVM-1T skal videreføres på permanent basis. DVM-U og DVM-Pluss skal ikke videreføres. Utdanningsdirektoratet har gjort læringsaktivitetene i de to tilbudene (U og Pluss) tilgjengelig slik at skoler og andre aktører kan ta de i bruk.

 

Link til læringsaktivitetene til DVM-U og DVM-Pluss. 

Image
Matematikk lite bilde

 

Tekniske problemer

Jeg får ikke startet Adobe Connect

Sjekk at PC'en din ikke er stilt inn til å bare godta programvare fra Microsoft Store:

 1. Åpne Kontrollpanel og deretter Innstillinger på din PC.
 2. Velg "Apps & features" og sjekk at du kan laste ned programvare fra hvor som helst:
  Image
  Innstillinger
 3. Dersom du ikke får lov til å endre innstillingen må du snakke med din IT-ansvarlige og få hjelp av henne.