Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærarar. Det er Utdanningsdirektoratet som eig og driftar plattformen. Innhaldet på Digilær.no blir levert av fleire tilbydarar som Utdanningsdirektoratet har avtale med. 

Kva utdanningstilbod har Digilær.no?

Pilotprosjektet “Den virtuelle matematikkskulen” (DVM) kom i gang som ei følgje av Stortingsmelding 22 (Motivasjon – Mestring – Moglegheiter). Prosjektet var eit oppdrag gitt til Senter for IKT i utdanninga (no Utdanningsdirektoratet), og starta opp i 2011. Målet med DVM var å auke motivasjon og mestring for elevane på ungdomstrinnet i matematikkfaget gjennom nettbasert tilpassa opplæring.

På bakgrunn av erfaringane frå prosjektet vedtok Kunnskapsdepartementet at ei nasjonal plattform for nettbasert undervisning skulle etablerast. Denne plattforma er Digilær.no. To av delprosjekta frå DVM, forsering av matematikk 1T, og tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag, blir vidareførte som permanente tilbod på plattforma.

Kvar føregår sanntidsundervisninga?

Sanntidsøkter i Digilær.no føregår i programmet Adobe Connect. Nettlærarane lagar eigne virtuelle klasserom i Adobe Connect som dei delar med elevane sine. For å bruke Adobe Connect-klasserommet er det nødvendig med:   
  

1. Best mogleg internettlinje.
2. PC med webkamera (helst). Det er òg mogleg å ha webkamera i tillegg.
3. Headset med mikrofon. (Helst med USB-tilkobling fordi ein då oppnår best mogleg lyd og minst mogleg forstyrringar for dei andre i klasserommet.).

Korleis blir undervisniga gjennomført?

Digilær.no nyttar læringsplattforma Moodle 3.5. All undervisning og læringsinnhald finn du på denne plattforma. Elevane loggar seg inn med sin Feide-brukar. Digilær.no krev samtykke pga. personopplysningane som blir behandla, og alle elevar må samtykke. Elevar under 18 år må ha samtykke frå føresette. Samtykket blir gitt gjennom eit skjema på Altinn via Digilær.no. Føresette får melding på sms, epost eller pr. brev (avhengig av kva som er oppført i kontakt- og reservasjonsregisteret) der føresette blir bedne om å logge seg på Altinn for å signere eller trekke samtykke for sitt barn.


Undervisning og kommunikasjon 
Undervisninga føl skuleåret. I Digilær.no kan elevar og nettlærarar kommunisere gjennom meldingstenesta. Individuell tilbakemelding på elevarbeid vil også foreligge i Digilær.no. Det leggast opp til at elevar kan arbeide asynkront (individuelt og i eget tempo, når det passar eleven sjølv) og synkront (samarbeid med andre elevar og i sanntid saman med nettlærarar og medelevar) i Digilær.no.

Kan nettbrett og iPad nyttast?

Alle nyare datamaskiner kan nyttast i Digilær.no.  

Oppmodingar for elev

Vi anbefaler elevane å ha ei eiga oppdatert datamaskin i eigna arbeidsmiljø. Arbeid på digitale flater krev god oppløysing og ein funksjonell storleik på skjermen. Digilær.no anbefaler å nytte datamaskin med eksternt tastatur og mus framfor håndholdte einingar. Datamaskina skal vere utstyrt med programvare, nettlesar og tilhøyrande programvare for tilbodet som eleven følgjer på digilær.no. Webkamera er òg nødvendig å ha, og dessutan hodetelefoner med mikrofon. USB-enheter er å føretrekke. 
 

Nettbrett med operativsystemene iOS og Chroomebooks fungerer òg på digilær.no. På desse einingane (iOS og Chroomebooks) har ikkje elevane moglegheit til å dele skjermen sin. Digilær.no har fått tilbakemelding om at nettbrett ikkje gir eit optimalt arbeidsmiljø for eleven. Vi har starta ein prosess for å finne ut kva som kan vere årsaka til dette. 
 

Ved å aktivisere maskintesten blir det starta ein sjekk om maskina di oppfyller tekniske krav, og om internettsambandet ditt er tilstrekkeleg.  

Ein gong imellom får vi tilbakemeldingar om at det opplevast problem ved bruk av enkelte applikasjonar eller nettlesarar. Ved å oppdatere programvara/applikasjonen eller nettlesaren vil problemet som oftast bli løyst. Det kan vere lurt å prøve ulike nettlesarar òg. Om feilen held fram, er det fint om du sender ein mail til digilaer@udir.no.

Kva kostar undervisningstilboda?

For tilbodet teoretisk matematikk 1T må skulen dekke ein egenandel per elev som skulen melder på. Kontaktpersonen til skulen må derfor avklare kostnaden med leiinga i skulen før påmelding. Egenandelen er eit engangsbeløp som ikkje blir tilbakeført dersom eleven sluttar undervegs i skuleåret. 

For skuleåret 2021-2022 egenandelen sat til: 

 • Early-bird frå 15.03-16.04: 1500 kr i egenbetaling.
 • Vanlig pris frå 17.04-25.06: 2500 kr i egenbetaling. 

Påmelding for skuleåret 2021-2022 opnar 15.03.21. 


Fleksibel opplæring har ein egenandel på 7000 kr per elev for skuleåret 2021-2022.


Faktura vil bli sendt til skulen etter oppstart.

Får alle elevar plass i tilboda?
Tospråklig fagopplæring

For skuleåret 2021-2022 har Fleksibel opplæring plass til 300 elever i sitt tilbud. 

 

Forsering matematikk 1T

Elever som melder seg på før ordinær påmeldingsfrist utløper, får plass i tilbudet for skoleåret 2021-2022. Føresetnaden er at eleven sin skule har akseptert vilkåra for deltaking og at eleven er i målgruppa.

Elevar som blir melde på etter utgått frist blir sett på venteliste, og kan få plass dersom nokon fell frå fram mot skulestart i månedskiftet august/september. For skuleåret 2021-2022 har vi i utgangspunktet 400 plassar i forsering teoretisk matematikk 1T.

Timeplan 2021-2022
Timeplan for teoretisk matematikk 1T 2021-2022
Image
Timeplan 1T 2020-2021

 

Varsling av uønska hendingar og mobbing

Alle elever har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Ingen elevar skal oppleve mobbing, krenkingar eller andre uønska hendingar.. 

Vi ynskjer å avdekke mobbing og krenkingar raskt. Dersom du opplever eller veit om nokre elevar som blir utsett for mobbing eller krenkande åtferd, bør du melde frå om det til nettskulen du er elev hos umiddelbart. Du kan bruke varselknappen «Meld frå om mobbing» som du finn på nettskulen si kursside. Du vil då bli ført vidare til eit elektronisk skjema der du skriv inn kven som meld fraå om mobbing, kven som opplever mobbing, og kva som føregår.


Alle opplysningar blir behandla konfidensielt. Nettskulen vil ta tak i saken innan ei veke og lage ein skriftleg plan for korleis dei  kan hjelpe dei som ikkje har det bra på nettskulen.

Korleis kan eg kontakte nettskulen min?

Ved ynskje om kontakt med/support frå nettskulen din kan du sende e-post til følgande adresse: 
e-post til følgande adresse:

Fleksibel opplæring: nafo@oslomet.no
Teoretisk matematikk 1T Nordland: dvmsupport@nfk.no
Teoretisk matematikk 1T Vestfold:  dvmsupport@vtfk.no

Image
Matematikk lite bilde

 

Kor vanskeleg er teoretisk matematikk 1T?

Forsering teoretisk mateamatikk 1T er eit tilbod for høgt-presterande ungdomsskuleelevar eller elevar med stort læringspotensiale som ynskjer faglege utfordringar ut over matematikken i ungdomsskulen. 1T opplevast av dei fleste som utfordrande. Det faglege nivået og tempoet er høgare enn det ein er vant med frå ungdomsskulen. Våre erfaringar er at ein bør ha karakteren 6 (eller ein sterk 5ar) i standpunkt, og at ein befinn seg på dette nivået utan alt for store anstrengingar. I tillegg må ein vere motivert for å jobbe ein del på eigenhand med matematikk. Det er ein fordel om du har nokon timar ekstra ledig kvar veke.

Vi anbefalar å setje av minst 4 (klokke-) timar per veke: To timar til arbeid med leksjonar og oppgåver, og to timar til nett-timane. Det er viktig å hugse at forsering teoretisk matematikk 1T er eit omfattande og krevande fag som kjem i tillegg til dei andre faga på ungdomsskulen. Det vil difor vere ein stor fordel om ein allereie har nådd kompetansemåla for matematikk på ungdomstrinnet før ein byrjar med 1T.

Eksamen

Elevar som er meldt opp til teoretisk matematikk 1T skal vere med i eksamenstrekket både når det gjeld skriftleg og munnleg eksamen i faget. Det er nettskulane, det vil seie Nettskulen i Nordland og Nettskulen Vestfold, som har ansvaret for å gjennomføre trekket. Skriftleg eksamen skal gjennomførast på ein vidaregåande skule i fylket til eleven. Det er nettskulane som opprettar eit samarbeid med ein aktuell vidaregåande skule i nærleiken av skulen til eleven.


All informasjon vedrørande eksamen (for aktuelle elevar som blir trekt ut), vil komme frå nettskulen eleven er tilknytta, og dessutan den vidaregåande skulen der eksamen skal gjennomførast. Det einaste ungdomsskulen deira må gjere, er å sørge for at elevane som blir trekte ut, er tilgjengeleg for å motta all nødvendig informasjon. I tillegg er det fint om ungdomsskulen kan bistå med kontakt mellom elev, ungdomsskule og den vidaregåande skulen der eleven skal gjennomføre eksamen. Det kan til dømes gjelde praktiske ting som skyss, bruk av PC og liknande.

Det vil komme meir spesifikk og utfyllande informasjon rundt eksamensavvikling når det nærmar seg eksamensgjennomføring.

Vidare forsering?

Viss eleven har fått standpunkt i teoretisk matematikk 1T kan vidare matematikkfag forserast. Mange vidaregåande skular tilbyr vidare forsering for elevar som er ferdige med 1T. Det finst òg nettskular som tilbyr vidare forsering. Eleven kan òg velje å ta faget på nytt til dømes for å forbetre karakteren.

 

For fleire opplysningar kan du lese Utdanningsdirektoratet si regelverkstolking her.

Omdisponering av timar

Det er mogleg å omdisponere timane til valgfag/programfag på ungdomstrinnet, eller bruke 60% av timane i faget utdanningsval for å ta teoretisk matematikk 1T. Det er den lokale ungdomsskulen som avgjer om eleven kan nytte denne moglegheita. 

Kva blir krevd av skulen/skuleeigar før påmelding til 1T?

1. Enkeltvedtak: For at ein elev skal kunne delta i teoretisk matematikk 1T, må det blir gjort eit enkeltvedtak i henhald til §1-15 i forskrift til opplæringslova (sjå vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedanfor). Vedtaket gir elevar moglegheita å følgje faget på vidaregåande skule. Det er skuleeigar som gjer enkeltvedtaket, som må godkjennast av eleven sine føresette. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i teoretisk matematikk 1T ved ein vidaregåande skule.
 

2. IKT infrastruktur og support: Elevane treng moderne og oppdatert utstyr, god breibandkapasitet og tilgong på lokal IKT-support. Dei må ha tilgang til kvar si datamaskin med webkamera og USB-hodetelefon med mikrofon. Datamaskinane må vere utstyrt med kontorstøtteprogramvare (MS-Office eller OpenOffice), nettlesarar av nyare dato og GeoGebra versjon 6.
 

3. Praktisk tilrettelegging og kommunikasjon: Undervisninga krev ein god dialog mellom deltakande ungdomsskular, den ansvarlege vidaregåande skulen og administrasjonen i Digilær.no. Ungdomsskulen må òg sørge for forsvarleg gjennomføring av prøvar og eventuell eksamen.
 

4. Egenbetaling:
For skuleåret 2021-2022 er egenandelen sat til:

Early-bird frå 15.03-16-04: 1500 kr
Vanlig pris frå 17.04-25.06: 2500 kr

Skulen sin kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skulen si leiing før påmelding.
 

Image
Matematikk lite bilde

 

Kva er fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er eit tilbod til elevar (og deltakarar) med kort botid i Noreg som på grunn av avgrensa norskkunnskapar ikkje får tilfredsstillande utbytte av den ordinære undervisninga. Desse elevane kan ha rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i opplæringslova. Målgruppa for Fleksibel opplæring er elevar i grunnskulen og vidaregåande opplæring (til dømes innføringstilbod eller kombinasjonsklassar) og deltakarar i voksenopplæringen med behov for språkleg tilrettelegging og tilpassa opplæring.

 

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring på språka arabisk, somali og tigrinja i faga matematikk og naturfag på 8.- og 9.-trinnivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skular/kommunar med å oppfylle retten elevane har til tospråklig opplæring der det ikkje har lykkast med å få tak i tospråklige lærarar. Dette gjeld til dømes i små kommunar i distrikta der det er få elevar som har behov for tospråklig opplæring. Frå hausten 2020 gikk Fleksibel opplæring frå å vere ei forsøksordning til å bli ei varig ordning med 300 elevplassar.

Kvem kan delta i Fleksibel opplæring?

Innhaldet i undervisninga i Fleksibel opplæring følgjer læreplanane til 8.-10. trinn. Målgruppa i prosjektet er elevar på ungdomstrinnet, vidaregåande og deltakarar i grunnskule for vaksne. Tilbodet eignar seg både for elevar i ordinær opplæring, innføringstilbod eller kombinasjonsklassar som har behov for opplæring på dette nivået.

Korleis lykkast med FO?

Samarbeid mellom stadleg lærar og nettlærar er ein føresetnad for eit godt tilbod til elevane. I tillegg er det viktig med eit samarbeid rundt elevgruppa internt på skulen med forankring hos leiinga. Elevane får best læringsutbytte på skular der årsplanen og innhaldet i Fleksibel opplæring blir sett i samanheng med annan undervisning. Tilrettelegging og organisering av tilbodet lokalt er ein suksessfaktor. Det inneber at eleven(e) har tilgang på utstyr, ein stad å sitje og at ein lærar følgjer opp elevane både under og etter sanntidsundervisningen.

Er det krav til samarbeid i FO?
 • Kvar skule får inntil tre faste undervisningsøkter per veke for elevane sine i både matematikk og naturfag. 
 • Læraren/skulen må legge til rette for at elevane deltar i sine faste undervisningsøkter gjennom heile skuleåret.
 • Lærarare på skulen har ansvar for å samtale med elevane på norsk om emnet dei har vorte underviste i etter nettundervisninga.
 • Skuleleiar må legge til rette for samarbeid mellom lærarane ved skulen og nettlærarane.
 
Image
Matematikk lite bilde
Kor finn eg læringsinnhaldet til DVM-U og DVM-Pluss?

DVM- prosjektet har utvikla og pilotert ein virtuell (nettbasert) matematikkskule som eit supplement til ordinær undervisning. På basis av bl.a. piloterfaringane har Kunnskapsdepartementet gitt anbefalingar om etablering av eit permanent, nasjonalt tilbod: Digilær.no.
 

I oppdragsbrev 20-18 til Utdanningsdirektoratet blei det offentliggjort at DVM-1T skal videreførast til permanent basis. DVM-U og DVM-Pluss skal ikkje videreførast. Utdanningsdirektoratet har tilgjengeleggjort læringsaktivitetane i dei to tilboda slik at skuler og andre aktørar kan ta dei i bruk. 

 

Læringsaktivitetane til DVM-U og DVM-Pluss finn du her

Image
Matematikk lite bilde

 

Tekniske problemer

Eg får ikkje starta Adobe Connect

Sjekk at PC-en din ikkje er stilt inn til å berre godta programvare frå Microsoft Store:

 1. Åpne Kontrollpanel og deretter Innstillinger på din PC.
 2. Velg "Apps & features" og sjekk at du kan laste ned programvare frå kvar som helst:
  Image
  Innstillinger
 3. Om du ikkje får lov til å endre innstillinga må du snakke med din IT-ansvarlige og få hjelp av ho eller han.