Hopp til hovedinnhold

Om Digilær.no

Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærarar. Det er Utdanningsdirektoratet som eig og driftar plattformen. Innhaldet på Digilær.no blir levert av fleire tilbydarar som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Bakgrunn

Pilotprosjektet “Den virtuelle matematikkskolen” (DVM) kom i gong som ein følge av Stortingsmelding 22 (Motivasjon – Mestring – Muligheter). Prosjektet var eit oppdrag gitt til Senter for IKT i utdanninga (no Utdanningsdirektoratet), og starta opp i 2011. Målet med DVM var å auke motivasjon og meistring for elevane på ungdomstrinnet i matematikkfaget gjennom nettbasert tilpassa opplæring.

På bakgrunn av erfaringane frå prosjektet har Kunnskapsdepartementet beslutta at det skal etablerast ein nasjonal plattform for nettbasert undervisning. Denne plattformen er Digilær.no. To av delprosjekta frå DVM, forsering av teoretisk matematikk 1T, og tospråkleg fagopplæring, blir vidareførte som permanente tilbod på plattforma. Digilær.no vil ha eit breiare fokus og tilby fleire fag enn prosjektet DVM hadde. 


Etableringa av ein nasjonal plattform for nettbasert undervisning er i tråd med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet sine strategiar. Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringa 2017-21 har som hovedmål at “IKT skal utnyttast godt i organiseringa og gjennomføringa av opplæringa for å auke læringsutbyttet til elevane". Den virtuelle matematikkskolen viste at det er mogleg å organisera og gjennomføre opplæringa slik at elevane får lik rett til tilpassa opplæring uavhengig av bustad, lokal kompetanse og andre faktorar som kan medverka. DVM hadde med elevar frå Malaga i sør til Longyearbyen i nord.
 

Tospråkleg fagopplæring gjennom Fleksibel opplæring (FO) starta som eit tilbod for elevar på ungdomstrinnet, men er no opna for at deltakarar i grunnskule for vaksne og kombinasjonsklassar kan delta. Ved oppstarten i 2017 var målet å prøva ut om og korleis ein kunne tilby tospråkleg fagopplæring via nettbaserte løysingar. Digitaliseringsstrategien framhevar at ”Digitale læremiddel” kan vera ein brubyggjar for elevar som ikkje beherskar norsk, og eit viktig verkemiddel for nyankomne elevar til å komma i gang med opplæringa”. Eit nettbasert tilbod vil gje særleg stor gevinst for skuleeigar som har vanskar med å rekruttera kvalifiserte tospråklege faglærarar.

 

I Udir sin strategi heiter det at «Utdanningsdirektoratet skal bidra til at barn og unge lærer, meistrar og trivst». Digilær.no støttar opp om brukareffektmåla til Utdanningsdirektoratet og samt strategien som uttrykker at utsette barn og unge skal vera ei prioritert målgruppe. Erfaringa frå DVM og FO har vist at denne typen nettbaserte tilbod kan nå elevgrupper på ein ny og innovativ måte, samtidig som heiltheten blir varetatt. Prosjektet Digilær.no er digitalt, samordna og brukerretta med fokus på utsette barn og ungdom gjennom å kunna gi tilpassa undervisning uavhengig av geografi, lokale ressursar og tilgjengeleg kunnskap og kompetanse.

Behandling av persondata

Ved å tilby nettbasert opplæring, vil digilær.no behandle personopplysningar.

Les meir om personvernfråsegna. 

Innhaldsleverandør

Digilær.no tilbyr undervisning med tre innhaldsleverandørar. 
 

Forsering i matematikk 1T

Tilbodet med forsering i teoretisk matematikk 1T blir levert av Nettskulen i Nordland og Nettskulen Vestfold. 
 

  • Nettskulen Nordland
    Gjennom Nettskulen i Nordland har Nordland fylkeskommune utvikla eit svært fleksibelt og brukarvennleg tilbod om videregåande opplæring for vaksne. Opplæringa føregår via internett. Les meir om Nettskulen i Nordland.

 

  • Nettskulen Vestfold
    Nettskulen Vestfold er ei avdeling i Vestfold og Telemark fylkeskommune som er eit leiande kompetansemiljø innan sanntidsundervisning i digitale klasserom og læringstøttande tekonologi. Visjonen vår er å gjere det mogleg for elevar i videregåande skule (og ungdomsskule) "Ta fag der du bur!". Les meir om Nettskulen Vestfold.

 

To-språkleg fagopplæring

Tilbodet blir levert av NAFO, Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring, som er ein del av Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studiar (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Les meir om NAFO.

Evaluering

Det er gjort fleire evalueringar av prosjektet Den virtuelle matematikkskolen. Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har følgt prosjektet og levert rapportane du kan lese nedanfor.
 

NIFU sin evalueringsrapport for skoleåret 2013-2014
NIFU sin evalueringsrapport for skoleåret 2016-2017

Driftsleverandør

Redpill-Linpro AS bidrar med drift og utvikling av infrastrukturen til Digilær.no gjennom dotterselskapa sine Redpill Linpro CloudOps AS og Redpill Linpro Development Services AS. Les meir om Linpro.

Infrastruktur

Digilær.no har etter fleire år som pilot valt å nytte læringsplattforma (LMS) Moodle. Dette er ei læringsplattform designa for å gi lærarar, administratorar og elevar eit enkelt, robust, sikkert og integrert system for å skape personlege læringsmiljø. 
 

Moodle blir bygt og utvikla av Moodle-prosjektet som blir leitt og koordinert av Moodle HQ, og er økonomisk støtta av eit nettverk av Moodle-partnere over heile verda. Moodle er open kjeldekode der deling og gjenbruk er grunnideen. Digilær.no bidrar med mellom anna oversetting til nynorsk og nordsamisk til det norske Moodle-miljøet. Les meir om Moodle.
 

Digilær.no nyttar videoløysingar frå Adobe Connect og Zoom som verktøy for sanntidsundervisning. Adobe Connect er Utdanningsdirektoratet sin underleverandør, og behandlar personopplysningar frå digilær.no. Behandling av personopplysningar frå digilær.no føregår i hovudsak innan EU/EØS, og alle data frå sanntidsundervisningen blir lagra per i dag i EU i samsvar med gjeldande personvernregelverkLes meir om Adobe Connect
 

Zoom blir nytta gjennom avtale med Uninett som er Utdanningsdirektoratet sin underleverandrør, og behandlar personopplysningar frå digilær.no. Behandling av personopplysningar frå digilær.no føregår innan EU/EØS, og alle data frå sanntidsundervisning blir lagra per i dag i EU/EØS i samsvar med gjeldande personverregelverk. Les meir om Zoom.
 

I samband med kundetrygd for Adobe Connect, som blir tilboden av Adobe Systems Software Ireland Limited, kan det likevel behandlast personopplysningar i tredjeland (land utanfor EU/EØS), herunder USA. Overføringa av personopplysningar til USA og andre tredjeland er baserte på Standard personvernavgjerder vedtatt av Europakommisjonen.
 

Systemkrav for sanntidsundervisning
Adobe Connect
Zoom


Innhaldsleverandørane 
Innhaldsleverandørane  digilær.no nyttar ulike verktøy frå tredjepartar/undervisningsressursar til undervisninga si. Verktøya er utan innlogging og samlar informasjon om maskina til brukaren, som IP- og mac-adresser, operativsystem, nettlesar mv.

Per i dag blir desse verktøya nytta:

- Vimeo for undervisningsvideoar
- Poodll for oppgåver
- GeoGebra i matematikk
- Trinket programmering


Personopplysningar frå aktiviteten i det nettbaserte tilbodet eleven deltar i, kan berre knytast til eleven gjennom den elektroniske Feide-identiteten til eleven.

Samtykke

Her kan du lese heile samtykke

Tjeneste- og databehandleravtale

Avtalen mellom kommune/skuleeigar og Utdanningsdirektoratet for bruk av nettenesta Digilær.no, finn du ferdig utfylt på kunde.feide.no.

 

Avtalen kan òg signerast digitalt her. 

Digilær.no i media

Klikk her for Digilær.no i media