Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Om Digilær.no 

Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærar. Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som eig og driftar plattformen, og som er ansvarleg for behandling av personopplysningar i digilær.no.   

Innhaldet på plattformen Digilær.no blir levert av fleire leverandørar som Utdanningsdirektoratet har avtale med.
 

 

Behandling av personopplysningar i digilær.no  

Ved å tilby nettbasert opplæring gjennom digilær.no, behandlar Udir personopplysningar om deg. Personopplysningar er informasjon eller vurderingar som kan knytast direkte eller indirekte til ein person.  

Har du spørsmål om kva behandling av personopplysningar som skjer i digilær.no, og som du ikkje finn svar på i denne personvernerklæringa? Ta kontakt med personvernombodet i Udir på personvernombod@udir.no, eller ansvarleg avdeling for tenesta digilær.no i Udir på digilaer@udir.no  
 

For eleven: Kva slags informasjon må vi behandle og kvifor?

Påmelding i digilær.no

Påmelding i digilær.no skjer ved at du, eller foreldra dine (dersom du er under 18 år), samtykker til å bruke tenesta digilær.no. Samtykket er henta via Altinn og er gyldig til avslutninga av skuleåret, eller til du eller foreldra dine trekker samtykket tilbake.  


For å kunne motta samtykkeskjemaet, bruker vi personnummeret til foreldra dine eller deg. Skjemaet er nødvendig for at du skal kunne delta i undervisninga gjennom digilær.no, i tråd med bestillinga Udir får frå skulen din.  

Les innhaldet i samtykkeskjemaet. 
 

For at du skal kunne bli tatt opp som elev i forsering matematikk 1T, krev det at du svarer på spørsmåla i "Refleksjonsoppgåva" i digilær.no. Svara dine blir behandla for å kunne gi deg eit betre innblikk i kva forsering matematikk 1T går ut på, når det gjeld tid, motivasjon og innhald. Spørsmåla er obligatoriske, medan matematikkoppgåvene er valfrie å gjennomføre. Behandlingsgrunnlaget er skulens og din legitime interesse for å vurdere om digilær.no sitt tilbod passar for deg. Vi deler ikkje svaret ditt med den lokale skulen din. Du kan sjølv velje å gjere det.

Chat, veiledning og sanntidsøkter

Meldingar du sender gjennom chatfunksjonen og forumaktivitet blir behandla slik at vi kan svare på spørsmåla og kommentarane dine, og dessutan bistå deg. Dette er nødvendig for at undervisninga vi tilbyr deg skal støtte behova dine best mogleg.

Som ein del av undervisninga vurderer nettlæraren din svara dine og gir deg tilbakemeldingar. Nettlæraren behandlar derfor opplysningar om dei faglege prestasjonane dine og din progresjon for å kunne gi undervisning og vurdere kompetansen din. Ved tospråklig fagopplæring er det din lokale lærer som set karakteren i skulens eige system, medan ved forsering i matematikk 1T er det nettlæraren som set karakter i deira eige system. 
 

Ved undervisning over nett er sanntidsøktene viktige. Elevane får då møte lærer og medelevar for gjennomgang og drøfting av ulike oppgåver knytt til undervisninga. Vi behandlar då videoinformasjon frå deg, det vil seie lyd og bilde. Å delta på sanntidsøktene med video er ein føresetnad for å vere elev ved digilær.no.
 

Opptak blir nytta i avgrensa grad og særleg for å oppfylle rettane til elevane og forpliktingane til innhaldsleverandør. Dette kan bety at nettlærar ønsker å gjere opptak av ein undervisningstime, for å eksempelvis tilby repetisjon, eller for elevar som ikkje er til stades ved undervisninga. Opptaka kan òg brukast til profesjonsutvikling for læraren. Opptaka er berre tilgjengelege for elevane i klassen, og Digilær sin administrator. Dei blir sletta etter slutten av skuleåret.


Når opptak skal skje, skal du bli varsla om opptaket slik at du kan slå av kamera og mikrofon dersom du ikkje ønsker å vere med på opptaket. At du deltar i undervisninga, vil framkomme. 


Før opptak skal nettlærar informere om: 

 • Kva som blir tatt opp og når
 • Formål med opptaket
 • Kor lenge opptaket blir lagra
 • Kor opptaket blir lagra, og eventuelt kven det blir delt med
 • Kven som har tilgang til opptaket
Meld om mobbing

I digilær.no er det ei lenke for å rapportere om krenkingar, herunder mobbing eller trakassering. Lenka sender deg til skulen du tilhøyrer (nettskulen eller lokal skule). Skulen er pliktig til å greie ut slike hendingar og er derfor behandlingsansvarlig for opplysningar du oppgir når du melder inn.  
 

Desse personopplysningane blir m.a. nytta for å identifisere deg, gi deg rett tilgang til klasse/kurs/gruppe og for at den lokale læraren din skal få riktig tilgang slik at læraren kan tilrettelegge og følgje opp lokalt. Opplysningane blir henta frå Feide, frå datamaskina di og andre tilhøyrande undervisningsressursar. 

Kontakt mellom lokal skule og nettskule

Din lokale lærar har tilgang til digilær.no for å støtte og legge til rette for undervisninga di. Om du deltar på forsering i matematikk 1T har din lokale lærer berre tilgang til å sjå kva du har av oppgåver, men ikkje til arbeidet ditt. Deltar du på tospråklig fagopplæring har din lokale lærer tilgang på oppgåvene dine og arbeidet ditt. Din lokale skulen er sjølv ansvarleg for oppfølgingsarbeidet og informasjon dei behandlar om deg ved undervisning gjennom digilær.no. Har du spørsmål, ta kontakt med den lokale læraren din eller skulen din.


Ved fråvær skal nettlæaren ta kontakt med din lokale lærer, slik at din skule utfører sine plikter knytta til di opplæring, som for eksempel plikta til å følge opp fråvær. 

Opplysningar om deg

Når du samtykker til å bruke Digilær, svarer du ja til å delta i undervisninga og all behandling som krevst for at du skal kunne få undervisning. Undervisninga og opptak som skjer av undervisninga blir gjort i samsvar med samtykket du gir for bruk av digilær.no. Ved pålogging til digilær.no og i undervisninga, blir det henta opplysningar om deg frå Feide, Altinn, deg og di datamaskin.

Vi behandlar følgjande opplysningar om deg: 

 • Identifiserande opplysningar som namn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer, adresse, foreldre.
 • Demografiske opplysningar  som alder, skule, skuleeigar, gruppedata (eks. undervisningstilbod)
 • Kommunikasjonsopplysningar som MAC-adresse, IP-adresse, nettleser, cookies.
 • Aktivitetar som til dømes tidspunkt for innlogging/utlogging, levering av oppgåver, for arbeid med dokument og for chat med klassevenner.
 • Særlege kategoriar av personopplysningar blir ikkje etterspurde direkte, men kan synleggjerast i sanntidsundervisninga eller i chat av eleven sjølv. Ved tospråklig fagopplæring kan språket seie noko om opphavet til eleven eller etnisitet. Det kan òg skje at undervisninga må tilpassast på grunn av t.d. helsesituasjon.
 •  Opplysningar av særskilt privat karakter som lokasjon, eventuelt eige profilbilde og informasjon du sjølv legg inn på din eigen profil.

For nettlærar eller lokal lærar;

Ved pålogging til digilær.no og i undervisninga (som nettlærar og lokal lærer), treng vi å behandle desse personopplysningane om deg:

 • identifiserande opplysningar som namn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer og adresse. 
 • Demografiske opplysningar som alder, skule, skuleeigar, gruppedata (for eksempel undervisningstilbod). 
 • Kommunikasjonsopplysningar som MAC-adresse, IP-adresse, nettlesar og cookies.

Desse opplysningane blir nytta for å kunne autentisere deg, slik at du kan logge deg på digilær.no, og dessutan for at vi skal kunne knyte deg til riktig rolle og gi deg brukarrettar. Data frå Feide blir brukt for at Udir skal kunne vareta trygginga i digilær.no og etterleve dei rettslege forpliktingane etter personvernforordningen artikkel 5, 24 og 32.

Viss du er nettlærar, behandlar vi i tillegg aktiviteten din i digilær.no knytt til undervisninga du gjennomfører, inkludert bilde og stemme ved sanntidsundervisning og opptak, samt forum til elevane. Vi behandlar òg opplysningar om vurderinga du gjennomfører av arbeidet til eleven og annan kommunikasjon du eventuelt deltar i med elevane, lokale lærarar eller Udir. Desse blir behandla i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b, som gjeld oppfyllelse av avtalen mellom innhaldsleverandøren (nettskulane og NAFO) og Udir;

 • Aktivitetar t.d. tid for innlogg/utlogg, tidspunkt for arbeid med dokumentar og tidspunkt for chat med elevar.
 • Opplysningar av sæskilt privat karakter som lokasjon, ev. eige profilbide og informasjon du sjølv legg inn på din eigen profil. 

 

Sikkerhet i digilær.no og på våre websider 

I digilær.no lagrar vi påloggingsinformasjon og informasjon om nettbruken til alle brukarar for å avdekke feilsituasjonar og misbruk knytt til plattforma og websiden. Det rettslege grunnlaget vårt for slik behandling er den legitime interessa vår til å vareta trygginga i digilær.no, jf. artikkel 6 nummer 1 bokstav f.

 

Kven bidrar til å levere digilær.no? 

For å kunne levere tenesta digilær.no, er Udir avhengig av fleire leverandørar. Udirs leverandørar kan behandle personopplysningar som finst i digilær.no på vegner av Udir og etter instruksane våre. Leverandørane våre er bunde av databehandlaravtalar og avtale om teieplikt.

Leverandørar på digilær.no

Innhaldsleverandørar bidrar med pedagogiske læringsressursar og sørger for den nettundervisninga. Våre leverandørar er: 

Tekniske leverandørar blir brukt til mellom anna påmelding og sanntidsundervisning. 

 • Altinn blir brukt til påmelding og for å innhente samtykke frå deg eller foreldra dine. Påmeldingsskjemaet er tilgjengeleg på altinn.no.
 • Uninett blir brukt for å levere Zoom som eit alternativ til Adobe Connect for sanntidsundervisning. Zoom er underdatabehandlar til Uninett. Zoom som blir tilboden gjennom Uninett er ei lukka Zoom-teneste, og blir behandla i EU/EØS. Les meir om Uninetts Zoom
 • Adobe Connect tilbyr verktøy for sanntidsundervisning. Data blir behandla i Irland, men unntaksvis ved behov for utvida kundestøtte, kan det behandlast data i land utanfor EU/EØS. I desse tilfella er EUs standardavgjerder overføringsgrunnlaget. Les meir om Adobe ConnectZaqSolutions tilbyr kundestøtte knytt til Adobe Connect for å forhindre bruk av supporttjeneste frå land utanfor EU/EØS. Støtta blir tilboden frå Danmark.  
 • Redpill-Linpro er Udir sin leverandørar på drift, utvikling og vedlikehald. Redpill-Linpro driftar, held ved like og utviklar systema for digilær.no. Digilær.no består av eitt læringsstyringssystem (LMS-teknologi frå Moodle) og kundestyringssystem (CMS teknologi frå Drupal) med tilhøyrande databasar, applikasjonar, tryggingstenester og integrasjonar.

 

Verktøy frå andre leverandørar  

Innholdsleverandørene i digilær.no nyttar ulike verktøy frå andre leverandørar til undervisninga si. Desse verktøya er utan innlogging, men dei samlar informasjon om maskina til brukaren, som IP- og MAC-adresser, operativsystem, nettlesar, eventuelt bruken din av verktøyet (cookies). For den læraren eller utviklaren som lagar undervisningsinnhaldet i det aktuelle verktøyet, vil det i tillegg behandlast opplysningar om brukarnamn og passord.  


Selskapa som eig desse verktøya er sjølv behandlingsansvarlig for behandling av informasjonen din knytt til bruk av verktøya til sine eigne formål. Ved behandlinga utanfor EU/EØS, er overføringsgrunnlag dei standard personvernføresegnene vedtatt av EU-kommisjonen. Ved overføring av personopplysningar til Japan (PoodLL), gjeld EU-kommisjonens avgjerd om tilstrekkeleg vernnivå for Japan.

Verktøy på digilær.no

PoodLL
blir brukt for varierte språkoppgåver poodll.com
- Poodll MiniLesson kombinerer  fleire språkopplæringsaktivteter til ein enkel, sjølvstyrt online leksjon. ​​​​Les meir om PoodLL
 

Trinket for programmering
- Ved bruk av Trinket på digilær.no har nettlærarar og elevar tilgang til å køyre og skrive kode i kva som helst nettlesar på kva eining som helst. Les meir om Trinket.io

Vimeo for undervisningsvideoer
- Vimeo er eit verktøy for lagring, vedlikehald og deling av høgkvalitetsvideo for alle innhaldsleverandørane våre. Videoane er integrerte i læringsressursen slik at eleven opplever det som ein del av digilær.no. Les meir om Vimeo.
 

GeoGebra i matematikk
- GeoGebra er ei interaktiv programvare for bruk i geometriundervisninga. GeoGebra er eit matematikkprogram for å konkretisere og visualisere geometri, algebra, funksjonar og statistikk. Les meir om GeoGebra. 


ReadSpeaker for tekst til tale
- ReadSpeaker er ein nett-applikasjon som bruker talestyntese for å tilrettelegge for personar som har behov for tekst til tale-funksjon på utvalde språk. Les meir om programmet. 


Udir som databehandlar for skuleeigar 

 

Pålogging til digilær.no  

Feide blir brukt for å kjenne igjen deg som brukar og for å unngå at tredjepartar som ikkje er digilær.no-brukar kan logge seg inn i digilær.no. Samtidig legg Feide til rette for at kvar brukar kan knytast til riktig tilhøyrsle (eks. til skulen din), rolla (elev er knytt til elevrolla, lærar til lærarrolla, osb.) og tilbod (riktig kurs/timar). Skuleeigar er behandlingsansvarleg for data frå Feide. Udir inngår databehandlaravtalar med skuleeigarane for at data som blir nytta i Feide kan takast imot av Udir på digilær.no.
 

Innhaldsleverandørar som behandlingsansvarlege 

Når innhaldsleverandørane (nettskulen i Nordland, nettskulen Vestfold og NAFO) behandlar personopplysningar i tråd med lovpålagte plikter, er dei sjølv behandlingsansvarlege for denne behandlinga. Til dømes, for forsering i teoretisk matematikk 1T må du bli tatt opp som elev hos nettskulen for å få standpunktkarakter og eventuelt kunne ta eksamen. Nettskulen må då utskrive kompetansebeviset ditt, der det òg vil stå informasjon om fråværet ditt. I desse tilfella blir personopplysningane dine behandla etter skulens eige formål og grunnlag, og skulane er derfor behandlingsansvarlege for dette.  

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med digilaer@udir.no eller nettlæraren din for å få meir informasjon om behandlinga av personopplysningane dine.
 

Lagringstid 

Vi lagrar personopplysningane dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet opplysningane vart innsamla for.  
 

Data om deg som deltakar i digilær.no (m.a. bruker/profildata/arbeidet ditt/oppgåvene dine) blir sletta 14 dagar etter avslutta undervisning for inneverande skuleår, eller etter at klagefristen er gått ut. Det same gjeld videoopptak av klassetimane. Dette gjeld ikkje dersom eleven skal fortsetje undervisning i digilær.no neste skuleår. I desse tilfella blir opplysningane sletta først etter at perioden for opplæringa er avslutta.  
 

Data som blir lagra av innhaldsleverandøren (nettskulen eller NAFO) i samsvar med lovpålagte plikter, følgjer dei generelle reglane som gjeld for behandling av informasjonen din av ein utdanningsinstitusjon. 
 

Opplysningar som blir behandla for tryggingsformål (eksempelvis loggar) i digilær.no, blir lagra i samsvar med informasjonstryggingsrutinar som gjeld for digilær.no og blir sletta i etterkant. Viss du eller foreldra dine trekker samtykket, vil informasjonen om deg slettast utan unødig opphald. 
 

Rettane dine 

Du eller foreldra dine kan når som helst trekke tilbake samtykket, anten på Altinn eller ved å ta kontakt med oss. Dersom samtykket blir trekt, inneber det at du ikkje lenger kan delta på digilær.no. Viss det er opptak du er med i med lyd og bilde, slettast òg desse, med mindre du eller foreldra dine tillèt oss å behalde dei ut skuleåret.  
 

I digilær.no kan du sjølv sjå og oppdatere ei rekke personopplysningar, t.d. på profilen din. Du har i tillegg rett til å be oss om å gi deg ein kopi av dataa dine eller til å be oss å korrigere eller slette feil eller utdatert informasjon om deg. Du har òg rett på visse vilkår til å be oss å stoppe behandling (såkalla avgrensing), t.d. viss du har behov for at vi ikkje slettar data om deg slik at du kan forsvare rettane dine. 


Vi gjer deg merksamd på at vi ikkje kan krenkje rettane og personverna til andre elevar eller lærarar for å vareta rettane dine. Det vil derfor ikkje vere mogleg t.d. å be om kopi av eller dele opptak du er med i. Det er gratis å utøve rettane dine, og du kan gjere det ved å ta kontakt med post@udir.no eller personvernombud@udir.no. Vi svarer på førespurnaden din så fort som mogleg, og seinast innan 30 dagar.

Du kan lese meir om innhaldet i desse rettane på Datatilsynet si nettside. 
 

Endringer 

Viss det skulle skje endringar i korleis digilær.no fungerer, eller i regelverket om behandling av personopplysningar, kan vi ha behov for å oppdatere personvernerklæringa eller våre retningsliner. I så fall vil du bli informert om dette på websiden til digilær.no eller når du logger på digilær.no.   
 

Evaluering 

Utdanningsdirektoratet kan evaluere undervisningstilboda i digilær.no knytt for eksempel til organiseringa av opplæring, pedagogisk kvalitet og effekt. Nytt samtykke frå deg vil bli innhenta dersom det er nødvendig for evalueringa.

 

Klage  

Dersom du meiner at vår behandling av personopplysningar er i strid med personvernlovgivninga, kan du ta kontakt med vårt personombod på personvernombud@udir.no eller klage til Datatilsynet. 

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finn du på datatilsynet.no.